Vg2 Realfag

Før du begynner på VG2 skal du velge studieretning – enten realfag eller språk og samfunnsfag.

Matematikk R handler om å forstå moderne anvendelser av matematikk i realfaglige og samfunnsfaglige sammenhenger. Elevene får utviklet et presist språk for kritisk tenkning, evne til problemløsing og matematisk forståelse. Matematikk R forbereder elevene til videre arbeid og utdanning som stiller krav om matematisk forståelse.

Du bør velge matematikk R hvis du er interessert i å løse ulike problemer og å lage modeller.

Undervisningen i matematikk er variert. Vi jobber med teori og vi gjør utforskende oppgaver for å belyse teorien. Vi lærer også litt programmering og vi bruker det digitale verktøyet Geogebra.

Standpunktkarakteren i matematikk R settes på grunnlag av kompetansen eleven har vist både skriftlig, muntlig og digitalt.

Både i R1 og R2 kan eleven trekkes ut til en skriftlig eller en muntlig eksamen.

Fysikk handler om å forstå den fysiske verden, fra de minste partiklene til hele universet. Du bør velge fysikk hvis du er interessert i å se sammenhenger i naturlige fenomener, hvis du er interessert i hvordan verden er bygd opp og hvis du er interessert i hvordan teknologisk utvikling påvirker oss og samfunnet vårt.

Undervisningen i fysikk er veldig variert. Vi jobber med teori og vi gjør mange forsøk for å belyse teorien. Det er også en del regning i fysikkfaget. Vi bruker også programmering og simuleringer.

Kjerneelementene i fysikk er: praksiser og tenkemåter i fysikk, energi og energioverføring, krefter og felt og til slutt materie, tid og rom.

Standpunktkarakteren i fysikk settes på grunnlag av kompetansen eleven har vist både skriftlig, muntlig og praktisk. I fysikk 1 kan eleven trekkes ut til en muntlig-praktisk eksamen. I fysikk 2 kan eleven trekkes ut til en skriftlig eksamen, eller en muntlig-praktisk eksamen.

Kjemi handler om stoffers og materialers oppbygning, egenskaper og reaksjoner. Faget skal gi elevene grunnlag for å kunne forstå vår fysiske verden og innsikt i hvordan kompetanse i kjemi bidrar til endringer i samfunnet. Kjemi skal gi innsikt i hvordan naturvitenskapelig kompetanse og utforskende arbeid kan bidra til å finne løsninger og forberede elevene på videre studier og et arbeids- og samfunnsliv. 

Undervisningen foregår med gjennomgang av teori ved bruk av demonstrasjonsforsøk, tavle/power point, oppgaveløsning, forsøk, innleveringer og rapporter.

Underveisvurderinger gis på prøver, innleveringer, arbeid med forsøk, rapporter og muntlige tilbakemeldinger i timene.

Det gis standpunktkarakter i faget, og eleven kan komme opp i muntlig-praktisk eksamen.

Definisjonen på biologi er «Læren om livet». Det betyr at biologifaget dreier seg om alt som er levende; alle slags planter, dyr og bakterier. I Biologi 1 er hovedfokuset hvordan levende organismer er oppbygd og fungerer, og hvordan organismene er tilpasset det miljøet de lever i. For deg som tenker f.eks sykepleierutdanning vil Bi1 være veldig nyttig.

Undervisningen vil være en kombinasjon av tavleundervisning/PP, muntlig aktivitet, praktiske forsøk og utendørs feltarbeid.

Det gis standpunktkarakter. Elevene kan i tillegg trekkes ut til praktisk-muntlig og/eller skriftlig eksamen.