Klage på karakter

 • Det er 10 dagers klagefrist fra offentliggjøring av karakteren.
 • For vg3 blir standpunktkarakterene offentliggjort tirsdag 6. juni og klagefrist er fredag 16. juni. For å få hurtig behandling er det viktig at klage sendes så snart som mulig.
 • Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og sendes skolen. Bruk elektronisk skjema ved å trykke HER. Fyll ut skjema, datèr og skriv ut. Skjemaet signeres og sendes eventuelt leveres skolen. Dato som gjelder er poststempel eller stempel fra skole og senest på dato for klagefrist.
 • For vg1 og vg2 blir standpunktkarakterer offentliggjort fredag 16. juni med klagefrist mandag 26. juni.
 • Klagenemndas oppgave er å vurdere om lærer har satt karakter i henhold til forskrift, ikke om karakteren er riktig eller ikke. Hvis elev får medhold, skal rektor i samråd med faglærer gjøre en ny vurdering  og fastsette endelig karakter. Denne blir enten den samme som opprinnelig, hevet eller nedsatt. Lærer kan ha feilført karakter, så ta kontakt med lærer før du sender en klage.
 • Når skolen har mottatt klagen fra elev, sendes den til faglærer som blir bedt om å gi en begrunnelse for karakteren.
 • Når skolen har fått begrunnelse fra lærer, vil denne sammen med klage fra elev og rektors redegjørelse for saksbehandling oversendes klagenemnd. Det sendes samtidig en kopi til elev. Hvis elev godtar begrunnelsen for standpunktkarakter, kan klagen trekkes ved at elev gir skolen beskjed om det.
 • Hvis klagenemnd er i tvil om vurderingsforskriften er fulgt, vil eleven få medhold, og saken sendes tilbake til skolen. I samråd med lærer fastsetter rektor endelig karakter med bakgrunn i det vurderingsgrunnlaget som foreligger. Når karakteren er fastsatt, er den endelig og kan ikke påklages.
  Hvis klagenemda vurderer at vurderingsforeskrift er fulgt, vil eleven ikke få medhold. Saken er dermed avsluttet.

 

 • For elever på vg1 og vg2: Det kan bare klages på standpunkt, ikke på terminkarakter (T2) i fag som ikke er avsluttet, f.eks. kroppsøving.
 • Du kan ikke klage på karakter til muntlig eksamen. Årsaken til dette er at klagenemnda ikke har noe dokumentasjon på elevens måloppnåelse.
 • Eleven kan klage på hvordan eksamenssituasjonen ble gjennomført. F.eks. om eleven ble forstyrret, ble avbrutt av alarm osv.
 • Hvis elev får medhold, kan eleven enten velge å gå opp til ny eksamen med nytt trekk, eller ikke gå opp til eksamen. Dette vil framkomme som en merknad i vitnemålet, og kravet til antall eksamener vil være oppfylt.
 • Frist for å klage på muntlig, muntlig praktisk og praktisk eksamen er 10 dager fra eksamensdagen.
 • Bruk følgende skjema for å klage.

Hvis du ønsker å klage på karakter til skriftlig eksamen, må du fylle inn skjema og levere dette på skolen med dato og signatur.

Før du leverer inn en klage, bør du ha rådført deg med faglærer. Årsaken til det er at du kan gå ned en karakter ved klage, og klager du på at du har fått karakteren 2, kan du få karakteren 1, og dermed ikke bestått.

Fristen for å klage er 10 dager. Fristen regnes fra tidspunktet når meldinga om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket.

Når det gjelder karakter til skriftlig eksamen, vil klagesensur vurdere alle sider ved karakterfastsettingen. Hvis denne finner at karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjon, settes det ny karakter. Ny karakter er endelig, og kan ikke påklages.

Hurtigklage våreksamen: Avgangselever som søker opptak til høyere utdanning, og som ønsker klagen ferdigbehandlet snarest mulig, bør levere sin klage umiddelbart og senest innen hurtigklagefristen som for våren 2023 er onsdag 28. juni.

Skjema for klage på skriftlig eksamen

 • Når elev har fått IV eller 1 i st.pkt.karakter, er faget ikke bestått.
 • Når elev har fått IV, må elev melde seg opp til eksamen som privatist og betale eksamensavgift (privatistweb.no). Dette kan skje 1.-15.9 eller 15.1-1.2. hvert år.
 • Når elev har fått 1, må elev melde seg opp til eksamen innen 15. september. Dette skjer ved at elev leverer oppmeldingsskjema til skolen.
 • Hvis elev ikke melder seg opp til eksamen, blir karakter strøket, og elev må melde seg opp som privatist og betale eksamensavgift.
Sist oppdatert 25.05.2023