Eksamen

Eksamenplan elever vår 2023

Eksamensplan innføringstilbudet vår 2023

NB! Fredag 19. mai er mulig eksamensdag/ forberedelsesdag for vg3 SF og obligatorisk forberedelsesdag vg2 YF.

Kunngjøring av skriftlig trekk er fredag 12. mai kl.0900.
Fellessensur er 19.-21. juni.

Kunngjøring av ikke-skriftlig (muntlig/ praktisk/ muntlig-praktisk) eksamenstrekk:
VG3 MK: 5. og 9. juni kl.0900.
VG3 ST: 9. juni kl.0900.
Innføringstilbudet: 14. juni kl.0900.
VG1 og VG2 – alle utdanningsprogram: 16. juni kl.0900.

Offentliggjøring skjer 48 timer før gjennomføring av eksamen (helgedager telles ikke).

VG3 ST
Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål.
I tillegg skal du trekkes ut til:

 • skriftlig eksamen i to fag
 • muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i ett fag

Dersom det ikke er mulig å trekke deg ut til skriftlig eksamen i to fag, kan du trekkes ut til muntlig eller muntlig-praktisk i to fag.

VG3 MK
Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål.
I tillegg skal du trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk.
Minst ett trekkfag skal være innen programområde for medier og kommunikasjon.

VG2 ST og MK
Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, enten skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

VG1 ST og MK
 Ca 20% av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, enten skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

TIF, RM og HO
VG2: Obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. 
I tillegg skal ca 20% av elevene på VG2 og VG1 YF trekkes ut til eksamen i ett fellesfag.

 • Gå til kandidat.udir.no og søk opp faget under praktisk informasjon. Her vil du finne kort informasjon om eksamen i faget og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Du er selv ansvarlig for å ta med de hjelpemidler som er tillatt. Eksamensvaktene vil utføre kontroll av dine medbrakte hjelpemidler på eksamensdagen.
 • Snakk med faglæreren din om eksamensgjennomføringen i faget.
 • Sjekk at du har alt det tekniske på plass, som fungerende og oppdatert PC, oppdatert nettleser og at du har installert office365 på datamaskinen med din skolebruker. Ta kontakt med IKT hvis du er usikker.
 • Vit hvordan du lagrer dokumenter lokalt på din PC.
 • Canvas og OneDrive er ikke tilgjengelige når du er på eksamensnettverket. Dokumenter du har lagret her, og som du ønsker å bruke på eksamensdagen, må lastes ned lokalt på PC-en din.
 • Ha fulladet PC og øre-/ hodetelefoner. Sjekk at øretelefonene kobler seg til din PC også uten nettilgang.
 • Hvis du ønsker å høre på musikk ila eksamen, kan det kun være nedlastet musikk på din PC. Du får ikke bruke øretelefoner på del 1 ved to-delt eksamen.


Forside - Kandidat - Udir.no

Eksamen - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Noen eksamener har en obligatorisk forberedelsesdag. Da skal du møte opp på skolen fra kl.0900 – 1400.  

Forberedelsesmateriellet vil bli tilgjengeliggjort på Forside - Kandidat - Udir.no kl.0900 på forberedelsesdagen.

Alle hjelpemidler er tillatte og du får lov å samarbeide med andre. En faglærer vil være til stede under deler av dagen for veiledning.

Denne dagen er svært nyttig hvis du bruker den godt.

Frammøte på eksamensdagen 

Alle må møte i god tid før eksamen, og senest kl. 08:30.
Oppslag over alle fag henges opp i skolens sentralhall og i gang ved gymsal. Oppslaget viser i hvilket område du skal sitte. Du må finne plassen din i god tid før eksamensstart. Det er ikke tillatt å gå ut av eksamenslokalet når du først har gått inn.
Hovedvakt/eksamensansvarlig gir dere praktisk informasjon kl. 08:45.

Dersom du møter for sent til eksamen, men før klokken 10:00, kan du gjennomføre eksamen dersom forholdene ligger til rette for det, men du får ikke kompensert for tapt tid. Møter du klokken 10:00 eller senere, får du ikke gjennomføre eksamen. 

Forholdene i eksamenslokalet

 • Legitimasjon må fremvises til eksamensvakt ved registrering
 • Bruk tilvist plass. Ikke forlat denne uten tillatelse fra eksamensvakt etter at eksamen har startet. 
 • Bare tillatte hjelpemidler får være på pulten.  
 • Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener at du har fått utlevert feil oppgave, må du straks melde fra om dette til eksamensvakten. 
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon, unntatt med eksamensvaktene/eksamensansvarlige.
 • Hodetelefoner/øreplugger er tillatt.
  Dette gjelder ikke under del 1 av eksamen som følger modell 2 for hjelpemidler.
 • Det er ikke tillatt med minnepenn eller andre lagringsmedier under eksamen. Fagstoff må legges over på PC før eksamen starter.
 • Mobiltelefon, klokker og annet kommunikasjonsverktøy skal være avslått og lagt vekk. Veske eller sekk plasseres forann pulten.

Det er viktig at alle som befinner seg i eksamenslokalet, tar hensyn til hverandre og følger de regler som gjelder. 

Eksamenstid

Eksamenstid er fastsatt i eksamensoppgaven. Produksjonen av besvarelsen skal være ferdig ved eksamensslutt. I tillegg kan du bruke inntil 15 minutter til å klargjøre besvarelsen for innlevering dersom noe annet ikke er bestemt. Utvidet tid kan forekomme der særskilt tilrettelegging av eksamen er innvilget.

Eksamen som skrives på papir

Bruk svart eller blå penn. Ikke skriv navnet ditt noe sted i besvarelsen eller på kladdarkene.

Øverst på alle svarark skal du skrive:

 • Eksaminandnummer/kandidatnummer
 • Eksamensdato
 • Fag og fagkode
 • Ark nummer og totalt antall ark

  Før du leverer skal du:
 • Nummerere svarark og legge dem i riktig rekkefølge i utlevert omslagsark. Husk å sjekke at antallet svarark stemmer med det du skriver på omslagsarket. Kladdeark skal ikke legges i omslagsark så fremt dette ikke er klarert med eksamensvakt/eksamensansvarlig.  
 • Gi tegn til eksamensvakten når du vil levere besvarelsen.  
 • Ikke forlate plassen din før du får klarsignal om at det er i orden.  
 • Dersom du leverer din eksamensbesvarelse og forlater eksamenslokalet før kl. 12.00, skal alt utlevert papir leveres inn.

Digital eksamen:

Logg på med ditt brukernavn og passord og sjekk at alt er OK.
Husk å lagre dokumentet under veis. Når du skal levere, logger du deg inn, og kontakter vakten. Vakten skal se kvitteringskoden på skjermen. Er du ferdig før eksamen er over, skal kladdark leveres til eksamensvakt.

Du skal ikke forlate plassen din før du har fått klarsignal fra en av eksamensvaktene.

Fra forskrift til Opplæringslova kapittel 3

Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven eller privatisten har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv for elevar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen. For privatistar avgjerast spørsmålet av fylkeskommunen. Privatistar skal ha høve til å uttale seg munnleg for fylkeskommunen før enkeltvedtak om annullering av eksamen blir fatta. Eleven eller privatisten har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen.

For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort.

Dersom eksamen i vidaregåande opplæring blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist, tidlegast eitt år etter den annullerte eksamenen.

Om du blir syk på eksamensdagen må du straks kontakte lege for å få legeattest. Når du er frisk kontakter du skolen og dokumenterer sykdom under eksamen med legeattest. Når du gjør dette får du rett til utsatt eksamen i faget førstkommende høst.

Om du får karakteren 1 i et fag til eksamen, har du rett til ny eksamen i faget førstkommende høst.
Om du har fått karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag har du rett til særskilt eksamen i faget.

Det er ditt ansvar å melde deg opp til ny- og utsatt eksamen.

Har du som elev spesielle behov, vansker eller en funksjonshemming som gjør det nødvendig med særskilt tilrettelegging på eleveksamen, kan du søke om dette til skolen.

Bruk følgende skjema skjema_soknad-om-sarskilt-tilrettelegging-ved-eksamen.pdf (trondelagfylke.no)
Dette forutsetter at du kan dokumentere dine behov med en sakkyndig uttalelse fra f.eks PPT eller fastlege, som beskriver hva tilretteleggingstiltakene bør være.      Dokumentasjonen må være av nyere dato.
Under eksamen vil pulten din være merket med denne informasjonen.

Søknadsfrist: 1. februar.

Søknad og dokumentasjon fra sakkyndig kan leveres i informasjonen ved Byåsen videregående skole.

Se under fanen «Klage på karakter» for nærmere informasjon og framgangsmåte.              

Klage på karakter (trondelagfylke.no)

Hva skjer om jeg har fått 1 eller IV?

Elever som har fått karakteren 1 til eksamen eller 1 eller IV i standpunktkarakter i ett eller flere fag, kan ikke få vitnemål eller «bestått» kompetansebevis.

Et unntak er hvis eleven får 1 i standpunkt og er trukket ut til eksamen i faget og får karakteren 2 eller bedre til eksamen. Dette gjelder ikke fag som inngår i praktisk tverrfaglig eksamen – her må alle fag være bestått også til standpunkt.

Elever som var syke eller fraværende av andre årsaker under eksamen, får heller ikke vitnemål eller ”bestått” kompetansebevis før eksamen er avlagt.

Praktisk tverrfaglig eksamen:
Elever som har fått IV – ikke vurdering - i programfag som inngår i tverrfaglig eksamen vil få eksamen annullert. For å få vitnemål/”bestått” kompetansebevis må både programfagene og tverrfaglig eksamen være bestått.

Elever som har fått karakteren 1 til eksamen, kan gå opp til ny prøve i november/desember. Elever som var syke ved eksamen eller har annen gyldig grunn til fravær, kan gå opp til utsatt prøve i november/desember. Elever som har fått 1 i standpunkt i et fag, og som ikke har avlagt eksamen i faget, kan gå opp til særskilt prøve i dette faget i november/desember. Oppnås karakteren 2 eller bedre, er faget bestått.

Fristen for oppmelding til ny/utsatt/særskilt prøve i november/desember er for alle 15. september.

Privatisteksamen:
Elever som får IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annullert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas som privatist.

All oppmelding til privatisteksamen i Trøndelag fylke skjer på PrivatistWeb, som er åpen for oppmelding i to perioder.

 • 1. - 15. september kl. 23:59: for høsteksamen
 • 15. januar - 1. februar kl. 23:59: for våreksamen

Her kan du lese mer om oppmelding som privatist

Hva skjer om jeg har mer enn 10% fravær i fag?

Du vil normalt få IV i fag med mer enn 10% fravær i løpet av et år. Elever med IV i fag får ikke ta eksamen i faget, men kan melde seg opp som privatist.

Vi minner om at en elev som vil melde seg opp som privatist i faget samme år, ikke kan være elev i faget samtidig jf. forskrift til opplæringsloven § 3-27 tredje ledd. Eleven vil imidlertid fortsatt kunne følge undervisningen i faget som for eksempel hospitant. Om du må ta privatisteksamen i noen fag, har du altså ikke rett til underveisvurdering i disse fagene.

All oppmelding til privatisteksamen i Trøndelag fylke skjer på PrivatistWeb, som er åpen for oppmelding i to perioder.

 • 1. - 15. september kl. 23:59: for høsteksamen
 • 15. januar - 1. februar kl. 23:59: for våreksamen

Her kan du lese mer om oppmelding som privatist

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe?

På Byåsen videregående skole er vi flere som jobber med eksamen.
Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Du kan ta kontakt med oss på:
74 17 42 10

Sist oppdatert 05.05.2023