Elevtjenesten

Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skoledagen best mulig for elevene, skape livsmestring og glede.
Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, foresatte og lærere.

Elevtjenesten ved Byåsen videregående skole består av rådgivere, oppfølgingstjeneste (OT), helsesykepleiere, psykolog og pedagogisk-psykologisk rådgivere fra PPT.

Vi kan også tilby samtale med forebyggendekontakt i politiet, uteseksjon og prest.

Dette utvidete støtteapparatet er tilgjengelig når du eller klassen din har behov for det. Enkeltvis og i samarbeid prøver vi å finne fram til de løsninger som passer best. Vi samarbeider på tvers av funksjoner for å hjelpe og rettlede så godt som mulig. Elevene kan ta kontakt uansett årsak – elevtjenesten har taushetsplikt.

For å se våre tjenester, se lenger ned. Der finner du informasjon om de ulike tjenestene vi tilbyr, samt kontaktpersoner og kontaktinformasjon på hver enkelt. Du kan også booke time hos rådgiver eller helsesykepleier på elevhjelpa.no.

Karin Gravås Ingimundarson
Avdelingsleder Elevtjenesten
996 31 008


Atle Valter Walvåg              

Restaurant- og matfag (RM) og Teknologi- og industrifag (TIF)

74 17 44 26
92 20 96 03


Trude Lindset
Studiespesialisering (ST) VG2 og VG3 og tilrettelagt opplæring (TO)

74 17 46 54
48 23 45 71


Silvia Kåsbøll
Medier- og kommunikasjon (MK), Studiespesialisering VG1 og Innføringsklassen

74 17 82 68
45 04 34 48


Ingrid Due

Helse- og oppvekstfag (HO)

74 17 45 06
91 51 36 26

Rådgiverfunksjonen består i
- Karriereveiledning
- Sosialpedagogisk arbeid

Rådgiveren
skal være en å snakke med
- Gir informasjon/rådgivning om utdanningsvalg
- Bistår med informasjon/hjelp til søknad om videre utdanning
- Svarer på spørsmål i forbindelse med skolegangen
- Kan gi råd og hjelp i spørsmål av mer personlig karakter
- Bistår med veiledning/samtaler med elever som ønsker råd vedrørende sosiale og/eller faglige spørsmål
- Initierer samarbeide med andre hjelpeinstanser som for eksempel PPT, helsesykepleier, BUP, Barne- og familietjenesten, DPS (distriktspsykiatrisk senter)
- Har deltakelse på møter vedrørende elevsaker (elev, kontaktlærer, foresatte, rådgiver)


Ingrid Due

74 17 45 06
915 13 626

 

Atle Walvåg
74 17 44 26
 922 09 603

 

Oppfølgingstjenesten er en veiledningstjeneste for ungdom med rett til videregående opplæring, som ikke går på fylkeskommunal skole eller i lære. Tjenesten gjelder til og med det året ungdommen er 21 år. OT samarbeider med andre fylkeskommunale instanser, og med kommunale og statlige samarbeidspartnere som NAV. Ansatte i OT har taushetsplikt.

Målgruppe for OT er all ungdom som:
- Ikke har søkt skoleplass
- Ikke har tatt imot skoleplass
- Avbryter opplæring i skole eller i bedrift
- Har tapt opplæringsretten på grunn av bortvisning eller heving av kontrakt
- Ikke er i jobb 

Hva kan oppfølgingstjenesten gjøre for deg:
- Gi råd og hjelp ut ifra dine behov og interesser
- Informasjon om opplæring i skole/bedrift og arbeidsmarkedet forøvrig
- Veiledning om utdanning og yrke
- Bistå med å skaffe praksisplass eller arbeid

Gå til skolehelsetjenestens egen portal

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste, underlagt Elevtjenesten ved skolen. Vi har taushetsplikt.

Trenger du å snakke med oss, kan du sende sms for å gjøre avtale eller booke time på elevhjelpa.no.

Vi jobber helsefremmende og forebyggende gjennom:

- Helseopplysning/undervisning (individuelt/grupper/klasser)
- Individuelle samtaler ved helseutfordringer
        - Fysisk helse (f.eks søvn, kost, fysisk aktivitet)
        - Psykisk helse
        - Seksuell helse (prevensjon, seksualitet/identitet, graviditet, overførbare infeksjoner mm.)
        - Rusproblematikk
        - Psykososialt (vansker ift. skole, venner, kjæreste, hjemmeforhold, mobbesaker)
- Hjelpe eleven å kontakte fastlege eller andre ved behov
- Samarbeid med lærere/miljøarbeidere (veiledning/råd)
- Foreldresamarbeid når eleven ønsker det
- Samarbeid med skole ift. beredskapsplaner/systemarbeid
- Deltakelse i trivselstiltak/temadager etc. ved skolen
- Vaksinering

Ellers er det viktig at du er oppmerksom på tilbudet "Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 20 år". Helsestasjonen i sentrum er åpen hver mandag, tirsdag og onsdag mellom kl. 1600 og 1900. (oppmøte før kl. 18.30 )

Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 20 år
Tilbudet er gratisSissel Stavnes
Helsesykepleier
Kontortid mandag, onsdag og torsdag fra kl. 08.30-15.30

947 92 520

Marit Hegstad
Helsesykepleier
Kontortid tirsdag og fredag fra kl. 09.30-15.30

916 72 220

 

 


Gøril Eide
Fysioterapaut
481 12 376

 

Linn Viken Wenhaug
Fysioterapaut

468 82 564

 


Wenche Hårstad
PPT-rådgiver
476 13 928

Hillevi Stavnes
PPT-rådgiver
413 65 349

Connie Cecilie Davik
Psykolog
934 53 065
 

 
PPT er en lovpålagt tjeneste. Trøndelag fylkeskommune har en egen tjeneste for de videregående skolene, lærlinger og lærekandidater.
De ansatte er pedagogisk-psykologisk rådgivere og psykologer/ psykologspesialister.

- PPT har kontaktpersoner og faste kontordager ved alle de videregående skolene. Elevene, foresatte og ansatte ved skolen kan ta kontakt.
- PPT kan være behjelpelig i saker som har betydning for opplæringssituasjonen, både fagvansker og personlige/sosiale problemer.
- PPT skal hjelpe skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov.
- I tillegg foretar PPT utredninger og gir sakkyndige vurderinger.
- PPT kan henvise videre til andre instanser, dersom det skulle være behov for det.

PPT har taushetsplikt.

Sist oppdatert 03.10.2022