Særskilt tilrettelagt opplæring (STO)

Avdelingenes overordnede mål er å arbeide med mål som gjør elevene best mulig forberedt for et liv som voksen.

Noen elever har primært behov for hverdagslivstrening og/eller arbeidslivstrening innenfor en egen særskilt tilrettelagt avdeling.  Enkelte rom er tilrettelagt for rullestolbrukere og har bl.a takheis. Elevene kan få et skjermet tilbud, med egne tilrettelagte elevrom, og skjermet ankomst til skolen.

Vi har 10 elevplasser som er forbeholdt elever som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring, STO. Vi gir et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud til elever med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og store sammensatte lærevansker, samtlige elever har behov for individuelle opplæringsmål. Elevene har ulike diagnoser, bl.a. autisme.

De tilsatte på avdelingen er lærere, spesialpedagoger og miljøpersonale med minimum 3-årigutdanning fra høyskole eller universitet. Arbeidet er organisert med team tilknyttet den enkelte elev, slik at vi får funksjonelle og utfyllende team med både lærer og miljøterapeuter. Vi har et tett samarbeid med foreldrene i valg av gode kompetansemål for eleven og deres livsmestring og utvikling. I tillegg er kommunale instanser og ulike helseinstitusjoner viktige samarbeidspartnere.

Viktige opplæringsmål for elevene vil være innenfor områder som trengs for bruk på aktivitetssentre/arbeid, fritiden og i hjemmet. Vi legger vekt på etablering av elevens muligheter for medbestemmelse og deres evne til å kunne formidle egne behov.

Mål innen kommunikasjon og sosiale ferdigheter vil være sentrale, j.fr. §3-13. Vi har hatt prosjektsamarbeid i flere år med høyskolen i forhold til Alternativ Supplerende Kommunikasjon, og har høy kompetanse innen dette fagfeltet. Vi har også undervist på NTNU innen ulike målområder på masterstudiet.

Timerammen er 30-timers skoleuke. Ved vedtak om behov for tilsyn utenfor skoletiden, tilpasser vi elevens plan for en best mulig uke for eleven i tett samarbeid med avlastningsbolig eller aktivitetssenter og foreldre.

Avdelingen vektlegger:

  • Tett samarbeid med foreldre.
  • Opplæringsmål som er vitkige for voksenlivet.
  • Trygge og gode overganger mellom grunnskole - videregående skole - arbeid/dagsenter.

Avdelingens mål er å kunne gi et “skreddersydd” opplæringstilbud etter den enkelt elevs behov.

Sist oppdatert 10.01.2022