Informasjon til elever og foresatte om smitteverntiltak ved rødt nivå

Inngangen til det nye året har vært preget av økende smittetall i deler av Trøndelag. Etter at det opprinnelige budskapet fra smittevernmyndighetene var at skolene skulle starte opp på gult nivå etter jul, bestemte regjeringen søndag kveld at alle skolene i landet på grunn av den nasjonale smittesituasjonen skal gå over til rødt nivå.

Vi har full forståelse for at dagens situasjon kan oppleves som krevende og uforutsigbar for både elever og ansatte.

Alle de videregående skolene i Norge er nå på rødt nivå

Det er den enkelte kommune som er ansvarlig helsemyndighet og som fastsetter tiltaksnivået for skolene. Trøndelag fylkeskommune drifter skolene ut fra tiltaksnivået kommunen setter. Dette er et prinsipp vi har jobbet etter under hele pandemiperioden.

Nasjonale myndigheter har nivåinndelt tiltakene i en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå. Samtidig som det normalt er smittevernyndighetene i kommunen som fastsetter hvilket nivå skolen skal være på, har regjeringen nå bestemt at rødt nivå for en begrenset periode skal være gjeldende i hele landet.

Enda strengere krav til avstand

Det som først og fremst blir strengere på rødt nivå, er kravene om avstand. Føringene for avstand på rødt nivå er blant annet følgende:

  • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
  • Avstandskravet kan være vanskelig å opprettholde i små lokaler med fulle klasser. Elevene bør da deles i mindre grupper, ha oppmøte alternerende dager, ulik oppmøtetid og/eller vurdere bruk av alternative lokaler.
  • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
  • Større samlinger skal unngås.
  • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter. I tillegg gjelder selvfølgelig fortsatt kravene om at syke personer ikke skal være på skolen og at alle skal ha god håndhygiene.

Den aller viktigste forskjellen mellom gult og rødt nivå er at det nå skal opprettholdes minst én meter avstand mellom alle elever og ansatte i alle situasjoner. Det betyr altså blant annet både i klasserom, på vei mellom klasser og ute i skolegården. Du kan lese mer om rødt nivå og blant annet noen unntak knyttet til enkelte fag her.

Deler av undervisningen kan måtte gjennomføres digitalt

Vi må sikre at det er nok plass mellom elevene på skolen slik at de kan holde minst en meters avstand i alle situasjoner. Det kan for eksempel bety at skolen må gjøre en del av undervisningen for elevgrupper digital i stedet for å ha fysisk oppmøte, slik at det blir færre elever til stede på skolen samtidig.

Alle skoler har egne planer for overgang til rødt nivå, og det er av hensyn til lokale forhold forskjellig fra skole til skole hvordan dette konkret løses. Skolen gir informasjon om hva dette medfører for deg.

Det er fortsatt ikke krav om bruk av munnbind på skolene

Vi har full forståelse for at det kommer en del spørsmål om bruk av munnbind, spesielt nå som det er innført flere påbud om bruk av munnbind på andre områder. De nasjonale føringene for bruk av munnbind på skolen er imidlertid uendret (utdrag fra veilederen):

  • Det er ikke anbefalt å bruke munnbind på skolen, hverken for elever eller ansatte. Skolen bør likevel ha munnbind tilgjengelig i tilfelle elever eller ansatte blir syke og det ikke er mulig å holde avstand. Elever på ungdomsskolen og i videregående skole bør bruke munnbind utenfor skolen i de samme situasjoner som den øvrige befolkningen.

Skoleskyssen går som normalt

Samtidig som det ved rødt nivå er strengere krav til avstand mellom elevene på skolen, er avstandskravene mellom elever på skoleskyss de samme som før. Det er i utgangspunktet ingen endringer i rutetidene, men AtB vil informere skolen din dersom det likevel skulle bli avvik.

For øvrig har AtB informert oss om at blant annet følgende gjelder i første omgang i uke 1 og 2:

  • Ved rødt nivå oppfordres elever/foreldre til i så stor grad som mulig å velge annen transport enn skoleskyss.
  • Elever uten skyssrett vil ikke gis tilgang til å benytte skolekysstilbudet.
  • Den enkelte kommune fastsetter regler for bruk av munnbind på skoleskyss. Dette gjelder både for skoleskyss utført med buss og med drosje.

Tusen takk for din innsats!

Skolene og fylkeskommunen vil fortsatt sammen med kommunale og nasjonale myndigheter gjøre vårt ytterste for at alle elever skal være så trygge som mulig samtidig som de skal få god opplæring. Skoleeier følger situasjonen tett sammen med Statsforvalteren, Fylkeslegen og kommunehelsetjenesten i din kommune.

Når regjeringen vurderer at smittetallene er slik at vi ikke trenger å være på rødt nivå i hele landet lenger, vil det igjen kunne være forskjellige tiltaksnivå fra kommune til kommune, avhengig av den lokale kommuneoverlegens vurderinger. De forskjellige skolene vil da kunne driftes på ulikt tiltaksnivå, og med lokale tiltak i tillegg. Du vil få beskjed fra kommunen/skolen når dette eventuelt skjer.

Vi ønsker oss alle sammen lykke til med de kommende ukene. Både elever, foresatte og ansatte gjør en fantastisk jobb hver dag for å få dette til å fungere best mulig i den krevende situasjonen vi er i. Tusen takk for at dere slutter opp om tiltakene!

 

Du kan laste ned orginal brevet her.

Sist oppdatert 10.01.2021