Vurdering av luftveissymptomer hos elever og ansatte

De videregående skolene skal drifte på gult nivå etter nasjonal anbefaling fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er utviklet mange veiledere for smittevern i alle virksomheter, også for de videregående skolene, som vi er forventet å følge.

Disse er bygget på følgende tre grunnpilarene for å bremse smittespredning:

1. Syke personer skal ikke være i på skolen
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer

Trøndelag fylkeskommune forholder seg til de anbefalingene og veiledere og ønsker å bidra med hjelp i fortolkning av disse. Det har vært en del usikkerhet knyttet til første punkt, spesielt om hvilke og hvilken grad av symptomer som tilsier at noen ikke skal komme på skolen.

For å få til gode vurderinger og beslutninger på dette tar vi utgangspunkt i følgende flytskjema fra FHI for vurdering av sykdom, testing og mulig smitte med koronavirus:
Flytskjema for covid-19

 * Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god allmenntilstand, behøver ikke holde seg hjemme.

 ** Barn i barneskole- og barnehagealder med lette symptomer, kan se an hjemme et par dager før eventuell test. Ved rask bedring kan de gå tilbake til skole/barnehage uten at testing gjennomføres.

1. Vurdering av symptomer i tidlig fase

Elever og ansatte med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal dra hjem og holde seg hjemme inntil tilstanden er avklart. Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen.

For vurdering av nyoppståtte symptomer (feber, hoste, tungpustethet, tap av lukte- eller smaksans, sår hals og generell sykdomsfølelse) kan Helsenorge sin koronasjekk benyttes, evt. flere ganger i sykdomsforløp.

Følgende tabell fra FHI kan også hjelpe på vurderingen av situasjonen:

Typiske symptomer ved covid-19

2. Testing av korona

Testkapasiteten i kommunene er god. Testing er frivillig, men ansatte i utdanningssektoren anbefales å ha lav terskel for test for COVID-19.

Elever og ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle elever og ansatte i videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Se eget punkt om dette i FHI’s smittevernveileder.

Elever og ansatte kan ta kontakt med koronatelefonen eller eventuelt fastlegen dersom det ønskes bistand i vurderingen av om testing bør gjennomføres.

3. Når kan elever og ansatte komme tilbake på skolen

Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. Restsymptomer kan være for eksempel noe tetthet, rennende nese eller sporadisk hoste.

FHI presiserer at alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

Ved usikkerhet om symptomer eller langvarige symptomer kan koronatelefonen eller fastlegen bidra til vurdering.

Du kan lese hele brevet her:
Vurdering av luftveissymptomer hos elever og ansatte i VGS 210920.pdf

Sist oppdatert 22.09.2020