Elevråd

Elevrådet er et fellesorgan for skolens elever og et rådgivende organ for rektor. Elevrådet skal ta seg av oppgaver i samband med elevenes arbeidsmiljø og trivsel på skolen. Elevrådet drøfter og gir tilråding i saker som forelegges rådet av elevene. Elevrådet kan selv ta opp og legge fram for rektor saker de mener er av interesse for elevene.

Hver klasse velger representant(er) til elevrådet. Klasser med opp til 15 elever velger én representant, de andre klassene velger to representanter til elevrådet. Elevene velger selv sitt styre. Dette styret har regelmessige møter med rektor. I begynnelsen av hvert skoleår holdes det et kurs for de tillitsvalgte, slik at de skal kunne gjøre en best mulig jobb. 

Sist oppdatert 18.04.2018