Klagerett standpunkt

 • For vår 2021 vil det bli gjennomført kun muntlig eksamen for elever på vg3 i videregående skole. Dvs at ingen elever på vg1 eller vg2 skal ha eksamen.
 • Det betyr at elever som er trukket ut til muntlig/praktisk eller praktisk eksamen, blir fritrukket.
 • Offentliggjøring av trekk vil skje onsdag 2. juni kl 0900.
 • Etter trekket får elev møte faglærer som gir informasjon om eksamen. Etter dette kan elev dra hjem for å forberede seg til neste dag.
 • 3. juni  er det obligatorisk forberedelsesdag.
 • 4. juni  er det eksamen
 • Det er 10 dagers klagefrist fra offentliggjøring av karakteren.
 • For vg1 og vg2 blir standpunktkarakterene offentliggjort (uavklart) og klagefrist er (uavklart).
 • Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og sendes skolen. Bruk elektronisk skjema ved å trykke HER. Datèr og  signer elektronisk.
 • Klagenemndas oppgave er å vurdere om lærer har satt karakter i henhold til forskrift, ikke om karakteren er riktig eller ikke. Når elev får medhold, skal rektor i samråd med faglærer gjøre en ny vurdering  og fastsette endelig karakter. Denne blir enten den samme som opprinnelig, hevet eller nedsatt. Lærer kan ha feilført karakter, så ta kontakt med lærer før du sender en klage.
 • Når skolen har mottatt klagen fra elev, sendes den til faglærer som blir bedt om å gi en begrunnelse for karakteren.
 • Når skolen har fått begrunnelse fra lærer, vil denne sammen med klage fra elev og rektors redegjørelse for saksbehandling oversendes klagenemnd. Det sendes samtidig en kopi til elev. Hvis elev godtar begrunnelsen for standpunktkarakter, kan klagen trekkes ved at elev gir skolen beskjed om det.
 • Hvis klagenemnd er i tvil om vurderingsforskriften er fulgt, vil eleven få medhold, og saken sendes tilbake til skolen. I samråd med lærer fastsetter rektor endelig karakter med bakgrunn i det vurderingsgrunnlaget som foreligger.
 • Når karakteren er fastsatt, er den endelig og kan ikke påklages.
 • For elever på vg1 og vg2: Det kan bare klages på standpunkt, ikke på terminkarakter (T2) i fag som ikke er avsluttet, f.eks. kroppsøving.
 • Du kan ikke klage på karakter til muntlig eksamen. Årsaken til dette er at klagenemnda ikke har noe dokumentasjon på elevens måloppnåelse.
 • Eleven kan klage på hvordan eksamenssituasjonen ble gjennomført. F.eks. om eleven ble forstyrret, ble avbrutt alarm osv.
 • Hvis elev får medhold, kan eleven enten velge å gå opp til ny eksamen med nytt trekk, eller ikke gå opp til eksamen. Dette vil framkomme som en merknad i vitnemålet, og kravet til antall eksamener vil være oppfylt.
 • Når elev har fått IV eller 1 i st.pkt.karakter, er faget ikke bestått.
 • Når elev har fått IV, må elev melde seg opp til eksamen som privatist og betale eksamensavgift (privatistweb.no). Dette kan skje 1.-15.9 eller 15.1-1.2.
 • Når elev har fått 1, må elev melde seg opp til eksamen innen 15. september. Dette skjer ved at elev leverer oppmeldingsskjema til skolen.
 • Hvis elev ikke melder seg opp til eksamen, blir karakter strøket, og elev må melde seg opp som privatist og betale eksamensavgift.
Sist oppdatert 14.06.2021