Informasjon til foresatte

Her finner du informasjon til deg som er foresatt Skoleeier ønsker at skolene så langt som råd er føler planlagt skolerute. Skoleeier åpner imidlertid for at skolene kan ha siste skoledag før jul den 17.desember om de ser dette som hensiktsmessig og har lagt en plan for hvordan elevene skal ta igjen de timene de trenger for å få den samlede opplæringen de har krav på.

Behov for justering av skoleruta Udir kom i går med en presisering rundt hvordan vi skal forstå det lokale handlingsrommet for justering av skoleruta underveis i skoleåret. Dette er aktualisert gjennom økende smittetrykk og stort sykefravær hos ansatte i skolen. Vi får også tilbakemelding om bekymring rundt smittesituasjonen fram mot jul.

Udir presiserer at om skoleeier ønsker å starte juleferien tidligere som følge av for eksempel smitte eller sykefravær, kan det løses ved å gjøre tilpasninger i skoleruta. Om man foretar en slik justering, må skoleeier sørge for at den opplæringen som ikke gjennomføres, tas igjen, slik at elevene får den samlede opplæringen de har krav på.

Skoleeier ønsker at skolene så langt som råd er føler planlagt skolerute. Skoleeier åpner imidlertid for at skolene kan ha siste skoledag før jul den 17.desember om de ser dette som hensiktsmessig og har lagt en plan for hvordan elevene skal ta igjen de timene de trenger for å få den samlede opplæringen de har krav på. Avgjørelsen tas lokalt ved den enkelte skole i dialog med tillitsvalgte, og det rapporteres til skoleeier. Om endringen medfører økte kostnader, som for eksempel skoleskyss, er det skolene som må finne inndekning på dette.

Smittesituasjonen er veldig ulikt fordelt i Trøndelag, og det kan medføre at skolene vurderer dette ulikt. Det er viktig at skolene kommer fram til en god lokal løsning i dialog med tillitsvalgte.

For sårbare elevgrupper skal opplæringen følges som planlagt.

Grønt tiltaksnivå

Grønt tiltaksnivå innebærer at undervisningen kan foregå som normalt. Dette er de viktigste tiltakene på grønt nivå:    

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og normalt renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Avstand mellom ansatte
  • Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Selv om grønt nivå ikke innebærer inngripende tiltak, så bør man vurdere hvor mange ansatte som kan være til stede i det arealet som er tilgjengelig.  Det er stor forskjell på hvor stor plass det er på hver skole, og smittesituasjonen er i tillegg veldig ulik. For å unngå potensiell smittespredning blant ansatte bør skolen legge til rette for at det er mulig å holde avstand, selv om grønt tiltaksnivå ikke stiller et absolutt krav om at det skal være en meter.  

Skoleledelsen bør vurdere arbeid hjemmefra for enkelte av de administrativt ansatte så lenge dette ikke er til hinder for forsvarlig skoledrift. Skoleledelsen bør også gi pedagogisk ansatte mulighet til å jobbe hjemmefra når det ikke er undervisning, og når dette ikke går ut over oppfølging av elever eller nødvendig samarbeid med kollegaer. Skolen bør også vurdere digitale møter fremfor fysiske møter der det er mulig og hensiktsmessig.  Det er viktig at slike tiltak blir drøftet med lokale tillitsvalgte og verneombud og blir sett i sammenheng med aktuell smittesituasjon i kommunen. Ved usikkerhet er det naturlig å søke råd hos kommuneoverlegen.

På grønt tiltaksnivå er det bare krav til normalt renhold. Skoleledelsen bes likevel ta en gjennomgang av renholdsplanene og vurdere om de bør forsterke renhold på enkelte utsatte områder.    

 Elevundersøkelse høst 2021:

 

Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der vil elever og foresatte kunne se kalender, karakterer, iop'er, fravær med mer. Foresatte skal registrere epost og telefonnummer i Everyday slik at skolen lett kan kontakte foresatte og at foresatte kan følge eleven i skolehverdagen. Tilgang til Everyday gis kun til foresatte til elever under 18 år.

 trondelag.no.ist.com/guardian

Klikk på ID-porten og velg type pålogging (MinID, BankID, osv

Her kan du som foresatt lese mer om videregående opplæring:

Foreldreguide til videregående 

Sist oppdatert 17.02.2022