Ungdataundersøkelsen

I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Trøndelag blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Trøndelag, er det viktig at så mange som mulig deltar.

HER FÅR DU INFORMASJON OM:
 • FORMÅL
 • HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA
 • HVA SPØR VI OM I UNGDATA
 • STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING
 • FRIVILLIGHET OG PERSONVERN
 • KONTAKTINFORMASJON

 

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

 

 • Gi ungdommer som går på videregående skole i
  Trøndelag mulighet til å fortelle lokale politikere og
  myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt
  lokalmiljø.

 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til
  bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne
  aldersgruppen.

 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner
  og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 

 • Det er satt av én skoletime til å svare på
  undersøkelsen.

 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man
  logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig
  engangskode.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

 

 • Forhold til skole, venner og foreldre

 • Fritid og fritidsaktiviteter

 • Helse, trivsel og livskvalitet

 • Mobbing

 • Seksualitet

 • Regelbrudd, vold og rus

 • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus Midt).

STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

Gjennomføring på rom 226 onsdag 18.mars

08.50 – 09.35     VG1YF

09.45 – 10.30     VG2YF

10.35 – 11.20     2ST og 3ST

11.50 – 12.35     1ST og 3PB

PERSONVERN

 

 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.

 • Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.

 • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2024. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.

 • Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).

 • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.

 • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.


DET ER FRIVILLIG Å DELTA

 

 • Undersøkelsen er frivillig.

 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.

 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

 

KONTAKTINFORMASJON

Ungdatakoordinator: rådgiver Camilla Nguyen tlf: 45255364, e-post: camng@trondelagfylke.no
Kontaktperson ved KoRus: rådgiver Katrin Øien tlf: 95734754, e-post katrin.oien@stolav.no

 

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet og KoRus Midt, på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune.

Sist oppdatert 20.02.2020