Spørreundersøkelse

Illustrasjon Leksvik vgs
Illustrasjon Leksvik vgs

Spørreundersøkelse til foreldre til elever i videregående skole om skolens arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø

Kapittel 9 A i opplæringsloven handler om elevenes skolemiljø, og en ny utgave av dette kapittelet i loven trådte i kraft 1. august 2017. Endringene i opplæringsloven skal bidra til å styrke rettighetene til elever som blir mobbet eller av andre årsaker ikke har det trygt og godt på skolen, og lovfeste tydeligere krav til hva skolene skal gjøre i slike situasjoner. For mer informasjon om regelverket, se for eksempel https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/.

Utdanningsdirektoratet har gitt Deloitte i oppdrag å evaluere måloppnåelse og konsekvenser av de endringene som er gjort i regelverket om elevenes skolemiljø. Som en del av evalueringen ønsker vi blant annet å undersøke om foreldre er kjent med elevenes og foreldrenes rettigheter, og skolens plikter, når det gjelder elevenes skolemiljø. I tillegg ønsker vi å kartlegge eventuelle erfaringer foreldre har med det nye regelverket så langt.

Vi setter derfor stor pris på om du som forelder vil ta deg tid til å svare på en kort elektronisk spørreundersøkelse. Undersøkelsen sendes til foreldre til elever i videregående skoler i fem utvalgte fylker.
Det vil ta ca. 5 minutter å svare på undersøkelsen, og vi ber deg om å svare basert på dine erfaringer med den eller de videregående skolen(e) der ditt barn/dine barn går. Undersøkelsen er kun rettet mot foreldre til elever i videregående skole som ikke har fylt 18 år. Dersom ditt barn har fylt 18 år, kan du derfor se bort fra denne henvendelsen.

Dersom du har flere barn under 18 år i videregående skole, er det fint om du svarer på undersøkelsen flere ganger, slik at det blir ett svar per barn. Dette er viktig fordi erfaringene kan variere ut fra hvilket barn du har i tankene når du besvarer undersøkelsen.

Du kommer inn på undersøkelsen ved å klikke på denne lenken: https://response.questback.com/deloitte/l2ivznysjm

Alle som svarer vil være anonyme. Dersom du har spørsmål knyttet til spørreundersøkelsen kan du kontakte Deloittes evalueringsteam på følgende e-postadresse: evaluering@deloitte.no.

På forhånd takk for at du tar deg tid til å svare, og slik bidrar med verdifull informasjon til evalueringen!

Med vennlig hilsen,

Deloitte AS

Sist oppdatert 20.03.2019