Digital opplæring

digital-undervisning-660.jpg

Fylkesdirektør, Vegard Iversen, og seksjonsleder, Maria Tanem Møller, kommer her med informasjon til elever og foresatte.

Siste (24. mars)

Myndighetene har bestemt at skolen holder stengt til over påske. LVGS fortsetter med hjemmeundervisning, og skolen er trygg på at vi, sammen, skal takle denne uvanlige situasjonen.

 

Info gitt 24. mars

Vi går inn i den andre uka med stengte skoler og heldigital undervisning. I løpet av denne korte tiden har vi latt oss imponere av alt det kreative lærere og tilpasningsdyktige elever har fått til nå når dere ikke møter hverandre i klasserommet.

Hvorfor er det viktig med godt skolearbeid hjemmefra?

Vårt fokus er at flest mulig elever skal fullføre opplæringen på best mulig måte. Lærerne jobber for å sikre et vurderingsgrunnlag for elevene, slik at alle kan få en standpunktvurdering ved avslutningen av skoleåret. Vi vet ennå ikke om vi får avviklet eksamener våren 2020. Her venter vi på avklaring fra nasjonale myndigheter. 

Så lenge skolene er stengt, skal ikke skolene føre fravær. Elevene kan likevel som tidligere få varsel om fare for manglende vurderingsgrunnlag. Det er viktig å huske på:

• At å delta i arbeidet faglærer legger opp til i Canvas er avgjørende for standpunktkarakteren. 

• For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter er det viktig for alle elever både å delta i undervisning og å levere inn oppgaver.

Gode råd om skolearbeidet hjemme

Elevene må delta aktivt i læringsarbeidet også i denne perioden. Det gjelder både individuelt arbeid, samarbeid med andre elever og dialog med lærerne. Vi forstår at det er krevende å styre sin egen skolehverdag i stor grad, derfor har vi disse rådene til deg som er elev:

• Ha dialog med kontaktlærer og faglærere.

• Sett av tid til skolearbeidet på dagtid.

• En vanlig skoledag varer fra cirka 08.00 til cirka 15.30.

• Husk å ta pauser og vær i fysisk aktivitet hver dag.

• Vær innom Canvas hver dag.

• Følg opp undervisningsopplegg og vurderinger lagt ut på Canvas.

• Meld fra om sykdom og lever inn egenmelding som vanlig.

Vi har forståelse for at elevene er i en uvant situasjon. Sammen må vi gjøre det beste ut av det. De videregående skolene arbeider med å tilpasse arbeidsmengden for elevene. Noen elever har hatt mye å gjøre og lærerne gjør sitt beste for å justere underveis.

Vi ønsker også at foresatte hjelper elevene til å holde seg oppdatert på informasjonen skolene legger ut på sine hjemmesider. I tillegg er Utdanningsdirektoratets nettside nyttig: 

Informasjon om Korona-viruset

Tett oppfølging av elever

Vi vil at lærerne skal være tett på elevene, også når de møtes digitalt, fordi elevene har behov for faglig støtte og veiledning. De kan også ha behov for støtte utover dette. Skolen vil som vanlig koble på støttetjenester, for eksempel Elevtjenesten, når elever trenger litt annen oppfølging enn det som skjer i møte med kontaktlærer og faglærere. Flere av de videregående skolene har lagt ut informasjon på sine hjemmesider og Facebook om hvordan elevene kan ta direkte kontakt med for eksempel skolens miljøarbeidere og skolehelsetjenesten.

Datapakker til elever uten nett

Noen få elever har ikke nettilgang hjemme slik at de får tatt del i opplæringen. Vi vil sørge for mobile datapakker for de elevene dette gjelder. Elever som ikke har mulighet til å jobbe på nett hjemmefra må ta kontakt med skolen. Skolen kjøper da mobil datapakke hvis de får dokumentasjon på at eleven ikke har vanlig nettilgang hjemme.

Viktig å vite om personvern i den nye skolehverdagen

Det er lagt ut informasjon fra personvernombudet til alle elever på Canvas. Personvernombudet er tilgjengelig hvis dere har spørsmål. Selv om det vi opplever nå er annerledes enn vanlig hverdag må vi forholde oss til personvernloven. Det betyr å unngå enkle gratisløsninger som ikke ivaretar ansatte og elevers personvern. Vi har allerede systemer som dekker behovet vi har og vi legger fortløpende ut veiledere til lærerne. Informasjon til elevene om undervisning, vurdering, skolehverdag og så videre skal skje via IKT-systemer Trøndelag fylkeskommune har skaffet/kjøpt og tilrettelagt. Sosiale medier kan dere bruke i tillegg, men ikke som eneste kanal.   

Hvor lenge skal skolene være stengt?

Regjeringen har bestemt at skolene er stengt til 26.mars. Vi venter på informasjon om skolene fortsatt skal holde stengt og når de eventuelt kommer til å åpne igjen. Vi minner om at vi oppdaterer nettsiden vår når vi får ny informasjon:

Korona-virus

Vennlig hilsen

Vegard Iversen Fylkesdirektør for utdanning

 Maria Tanem Møller Seksjonsleder

Info gitt 16. mars

Alle de videregående skolene i Trøndelag fylkeskommune ble stengt den 12.3. som et ledd i arbeidet med smittebegrensning av korona-viruset, jf. også nasjonale føringer for dette, se: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler 


Selv om skolene er fysisk stengt, har elevene rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring. Vi har som målsetning å lose alle elever trygt i land med både standpunktkarakterer og eventuell eksamen.

I Trøndelag fylkeskommune vil de videregående skolene gjennomføre opplæringen via digitale systemer. Elevene er kjent med systemene fra før, men en heldigitalisert opplæringssituasjon blir nytt både for elever og lærere.

Alle elever har allerede egen pc til bruk i læringsarbeidet. Aktuell programvare finnes i Canvas og på Skoleporten for nedlasting.

Dette er en ny og annerledes opplæringssituasjon, og skolene vil arbeide for at lærerne sammen med elevene skaper en så god digital opplæringsarena som mulig.

Det vil ikke være mulig å gjennomføre synkron undervisning/nettmøter hver undervisningstime, men elevene vil bli opplyst om hvilke tidspunkt de skal møte lærerne på nett. Kommunikasjonen med elevene vil primært skje gjennom Canvas. 

Lærerne er nå ledere i det digitale klasserommet, som både er en arena for direkte nettmøter og løpende kommunikasjon med elevene. Det er viktig at elevene kobler seg på og deltar aktivt i læringsarbeidet i det digitale klasserommet.

Trøndelag fylkeskommune vil ha fullt fokus på å støtte de videregående skolene i læringsarbeidet. Vi vil blant annet tilby lærerne veiledning/opplæring/kursing i digital pedagogikk, slik at de blir enda bedre rustet til denne nye opplæringssituasjonen. 


Med vennlig hilsen

Vegard Iversen, Fylkesdirektør

Maria Tanem Møller, Seksjonsleder