Ungdata

valg (2).jpg

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Levanger kommune blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Levanger kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Levanger kommune 2021

 

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

• Gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale
politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
• Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets
arbeid med denne aldersgruppen.
• Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til
forskning.


HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

• Forhold til skole, venner og foreldre
• Fritid og fritidsaktiviteter
• Helse, trivsel og livskvalitet
• Mobbing
• Seksualitet
• Regelbrudd, vold og rus
• Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KoRus).

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

• Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at
man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

• Undersøkelsen er frivillig.
• De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å
svare underveis dersom de ønsker det.
• Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed
til kontaktlærer/skolen.


PERSONVERN

• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i
prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
• Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart
på et sikkert område fram til utgangen av 2025. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
• Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet
(personvernombud@oslomet.no).
• Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller
ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
• NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

BEREDSKAP

Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov fordet.


ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet
– storbyuniversitetet og KoRus Midt, på oppdrag fra Levanger kommune.

KONTAKTINFORMASJON


Ungdatakoordinator:
Anette Tiller Skjervø
SLT-koordinator
45 46 38 76
anette.skjervo@levanger.kommune.no

Kontaktperson ved KoRus:
Jo Arild Salthammer
Rådgiver, KoRus Midt
95 91 09 81
jo.arild.salthammer@stolav.no