Gratisprinsippet i videregående skole

utdanning.jpg

Fylkesdirektør for opplæring i Trøndelag fylkeskommune informerer om at fylket har vedtatt oppdaterte retningslinjer for praktisering av gratisprinsippet i videregående opplæring i Trøndelag.

Oppdaterte retningslinjer ble gjeldende fra 7.september 2018 og åpner med å gjengi hva Stortinget har vedtatt gjennom Opplæringsloven som legger føringer for hvordan gratisprinsippet skal gjennomføres i de ulike skolene.

1. Generelt om gratisprinsippet i videregående opplæring
Skolen skal være en inkluderende skole der alle kan delta på lik linje uavhengig av personlig økonomisk bakgrunn. Opplæringsloven § 3-1, siste ledd sier følgende: "Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Elevane kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje elevane, lærlingane og lærekandidatane å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha."

2. Gratisprinsippet og utstyr/ materiale til opplæringen
Ett unntakk er gjort i loven som gir Fylkeskommunen mulighet til å pålegge elevene, lærlingene og lærekandidatene å holde seg med individuelt utstyr som opplæringen vanligvis gjør det nødvendig å ha. Det siktes her til blant annet kladdebøker, lommekalkulatorer, skrivemateriell og nødvendig påkledning i yrkesfag. Direktoratet mener fylkeskommunen også kan kreve at kostnader til nødvendig tøy og sko til bruk i kroppsøving dekkes av den enkelte elev. Kostnader til individuelt utstyr er altså unntatt fra hovedregelen om rett til gratis videregående opplæring. Det er imidlertid opprettet et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Lånekassen som skal bidra til å dekke utgifter elevene har til læremidler og nødvendig individuelt utstyr som ikke dekkes av fylkeskommunen. 

Trykte læremidler skal ikke betales av elevene. Det gjelder også trykte arbeidsbøker.

Les retningslinjene for Gratisprinsippet i videregående skole i Trøndelag fylkeskommune her.