Skoleutvalget drøftet Voksenopplæringa

møte.jpg

Fredag 5. april møttes felles skoleutvalg for Orkdal vgs og Meldal vgs. I tillegg til at opplæringstilbudet for neste skoleår ved de videregående skolene ble drøftet, sto også voksenopplæringa på dagsorden.

Se hele referatet fra møtet i Skoleutvalget her.

Utdra fra møtereferate som gjelder ny organisering for Voksenopplæringa:

Som følge av fylkessammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag 1. januar 2018 ble det behov for å se på ny organiseringen av voksenopplæringen, da voksenopplæringen var ulikt organisert i de to fylkene.

Saken ble behandlet administrativt og lagt fram for politisk behandling i Hovedutvalg utdanning 07.02.2019. I ny modell ivaretas helhetlige, fleksible og desentraliserte utdanningsløp for voksensøkerne i Trøndelag via koordineringsskoler, samarbeidsskoler (tilsvarende henholdsvis regionskole og lokalskole i tidligere Nord-Trøndelag) og nettskole.

Hver region skal ha en koordineringsskole som skal ha et hovedansvar for voksenopplæringen i sin region ved å ha utvidet kompetanse på området og sikre
samarbeid i regionen. Orkdal vgs er valgt som koordineringsskole for Orkland/Øyregionen.

Morten Aspås, ansvarlig for VO ved Orkdal vgs, orienterte om organiseringen i møtet. Omfanget er ikke avklart pt. Det er invitert til et dialogmøte mellom koordineringsskole Orkdal vgs og samarbeidsskolene Meldal/Hemne/Guri Kunna vgs 10.april 2019. Orkdal vgs ønsker et tettere samarbeid mellom kommunal VO og VO videregående skole. Dette er viktig siden VO deltakerne, spesielt de minoritetsspråklige, sliter med store språk-vansker inn i videregående skole. VO må organiseres på en slik måte at helheten i språk-opplæringen i varetas på god måte for elevene. Et slikt samarbeid understøttes allerede positivt av Orkdal kommune.