Ungdataundersøkelsen i Trøndelag 2021

ungdata-logo.jpg

I uke 11-12 gjennomføres ungdataundersøkelsen på Melhus videregående skole. Undersøkelsen gjennomføres også på andre skoler i fylket. For å gi et godt bilde av situasjonen i Trøndelag, er det viktig at så mange som mulig deltar. Det er frivillig å delta.

Formål med undersøkelsen

 • Gi ungdommer som går på videregående skole i Trøndelag mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Hva spør vi om?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Seksualitet
 • Regelbrudd, vold og rus
 • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus Midt).

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

 • Alle klasser vil gjennomføre undersøkelsen på skolen i uke 11-12 (mars 2021)

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen. 

 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

 •  Undersøkelsen er frivillig. 

 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det. 

 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

Personvern

 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.

 • Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.

 • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2024. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.

 • Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).

 • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.

 • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

Kontaktinformasjon

Se vedlagt informasjonsskriv under.

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus Midt, på oppdrag fra Melhus kommune.

Ungdataundersøkelsen - mer informasjon