Informasjon om Ungdata-undersøkelsen

logo-ungdata.gif

Oppdatert 24. FEBRUAR 2021: Ole Vig vgs. gjennomfører Ungdataundersøkelsen 2021 i uke 11 og 12

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Stjørdal kommune 2021


I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Stjørdal kommune blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Stjørdal kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.
Ved Ole Vig vgs, gjennomføres den i uke 11 og 12. (Noen få klasser tyvstarter fredag i uke 10 på grunn av utplassering). 

Elever som er 20 år eller eldre skal IKKE delta. 

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN
• Gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
• Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
• Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?
• Forhold til skole, venner og foreldre
• Fritid og fritidsaktiviteter
• Helse, trivsel og livskvalitet
• Mobbing
• Seksualitet
• Regelbrudd, vold og rus
• Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KoRus).

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?
• Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA
• Undersøkelsen er frivillig. 
• De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det. 
• Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

PERSONVERN
• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
• Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2025. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
• Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).
• Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
• NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

BEREDSKAP
Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN
Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus Midt, på oppdrag fra Stjørdal kommune.

KONTAKTINFORMASJON
Ungdatakoordinator:
Kari M. Christensen
SLT-koordinator
93 40 08 85


Kontaktperson ved KoRus:
Jo Arild Salthammer
rådgiver, KoRus Midt
95 91 09 81Sist oppdatert 24.02.2021