Informasjon om Ungdata-undersøkelsen

Oppdatert 5. APRIL 2020: På grunn av situasjonen med stengte skoler skal ikke Ole Vig vgs. bidra i Ungdata-undersøkelsen 2020.

På grunn av situasjonen med stengte skoler skal ikke Ole Vig vgs. bidra i Ungdata-undersøkelsen 2020. 
Les mer om hvorfor her

-------------------------------------------------------------

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen.
I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Trøndelag blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Trøndelag, er det viktig at så mange som mulig deltar.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN
• Gi ungdommer som går på videregående skole i Trøndelag mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø. • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
• Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA? 
• Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen. 
• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?
• Forhold til skole, venner og foreldre
• Fritid og fritidsaktiviteter
• Helse, trivsel og livskvalitet
• Mobbing
• Seksualitet
• Regelbrudd, vold og rus
• Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus Midt).


STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING
Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 10 til 14

DET ER FRIVILLIG Å DELTA
• Undersøkelsen er frivillig.
• De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
• Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen

PERSONVERN
• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
• Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2024. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
• Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).
• Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen. • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar. 

KONTAKTINFORMASJON
Ungdatakoordinator: rådgiver Camilla Nguyen tlf: 452 55 364, e-post: camng@trondelagfylke.no.
Kontaktperson ved KoRus: rådgiver Jo Arild Salthammer tlf: 959 10 981, e-post: jo.arild.salthammer@stolav.no.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN
Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus Midt, på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune. 

Sist oppdatert 05.04.2020