Fellesfag

2. fremmedspråk - Tysk

I fremmedspråk har man nivå I og nivå II. Nivå I (begynneropplæring) tilbys i grunnskolen og i videregående skole, mens nivå II bare tilbys i videregående skole. Elever som fortsetter i videregående opplæring med det fremmedspråket de har hatt i grunnskolen, fullfører sitt kompetansemål på nivå II i Vg2. 

De som begynner på et fremmedspråk på nivå I ivideregående,  avslutter også på det nivået i Vg2. Noen har hatt språklig fordypning i grunnskolen, men først begynt med fremmedspråk i videregående opplæring. De kan ta eksamen på nivå II i Vg3. Det gis én karakter i faget. 

Ved Oppdal videregående skole har vi så langt gitt tilbud om tysk på nivå I og nivå II og fransk på nivå II. 

Et spennende muntlig fag der du kan lære mer om : 

Vg1/Vg2 

Individ og samfunn 

Arbeids- og næringsliv 

Politikk og demokrati 

Kultur 

Internasjonale forhold 

 Individ og samfunn 

Hovedområdet omfatter sosialisering, personlig økonomi, samlivsformer og kriminalitet. Det handler også om hvem og hva som påvirker ungdom i dag. 

Arbeids- og næringsliv 

Det dreier seg om organisasjonene i arbeidslivet og lønnsdanning. Hovedområdet handler også om arbeidslivet i dag og de prinsipp og verdier det bygger på. 

Politikk og demokrati 

Hovedområdet omfatter det politiske systemet på alle nivå, rettssystemet og menneskeretter. 

Kultur 

Hovedområdet omfatter flerkulturelle samfunn og religionen si rolle i kulturen. 

Internasjonale forhold 

Hovedområdet omfatter internasjonalt samarbeid, terrorisme, konflikter, konfliktløsning og fredsarbeid. 

Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram 

Vg2 studiespesialiserende utdanningsprogram – programområde for formgivingsfag 

Vg2 utdanningsprogram for idrettsfag 

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram 

Elevene skal ha en standpunktkarakter. 

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen, som vil bli utarbeidet og sensurert lokalt 

Privatistene skal opp til en muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

 

Mange av målområdene vil være kjent fra skolegangen hittil, men kravene i både muntlig og skriftlig vil gradvis øke fram mot avsluttende målkompetanse i Vg3. 

I Vg1 gis det to karakterer i norskfaget, én i muntlig og én i skriftlig. I Vg2 og Vg3 blir det gitt én karakter i skriftlig hovedmål, én i skriftlig sidemål og én i muntlig. Alle skal opp til eksamen i skriftlig hovedmål i Vg3. I tillegg kan elevene i Vg3 også bli trekt ut til eksamen i skriftlig sidemål og i norsk muntlig. 

Matematikk 

1T (140t) 

2T (84t) 

Faget inneholder emner som tall&algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner. Alle emner behandler matematikken på et mer teoretisk grunnlag enn i 1P, og det er en sterkere fordypning rent matematisk. 

Hvis du går videre med  2T på VG2 får du ingen avsluttende karakter i 1T, den kommer først i  2T. 

Velger du derimot R1 i VG2 får du en standpunktkarakter i 1T. 

Faget inneholder emner som geometri, kombinatorikk og sannsynlighet og kultur og modellering. 

Faget avsluttes med en standpunktkarakter og en eventuell  skriftlig eksamen som dekker både 1T og 2T. 

 

De to fagene til sammen tilfredsstiller kravene til obligatorisk matematikk på studiespesialisering. 

 

1P( 140t ) 

2P (84t ) 

Faget inneholder emner som tall&algebra, geometri, økonomi, sannsynlighet og funksjoner. I arbeidet med faget skal det trekkes inn mest mulig eksempler fra det praktiske liv. 

Ingen avsluttende karakter. 

Faget inneholder emner som tall og algebra i praksis, statistikk og modellering. 

Faget avsluttes med en standpunktkarakter og en eventuell  skriftlig eksamen som dekker både 1P og 2P. 

 

De to fagene til sammen tilfredsstiller kravene til obligatorisk matematikk på studiespesialisering. 

Bokforlagenes nettsteder med animasjoner, tester og lignende brukes i undervisningen. Lenker til gode nettsteder og enkelte oppgaver legges ut på Canvas

Faget er sammensatt av emner fra både biologi, kjemi og fysikk. 

Hovedemnene er: 
• Bærekraftig utvikling 
• Ernæring og helse 
• Stråling og radioaktivitet 
• Energi for framtiden 
• Bioteknologi 
• Forskerspiren 

Laboratoriearbeid, mindre prosjekter og ekskursjoner er viktige deler av arbeidet i faget. Bokforlagenes nettsteder brukes i undervisningen. Presentasjoner, oppgaver, bilder, lenker o.l brukt i undervisningen legges ut på Canvas

Det er satt av to timer pr uke til dette faget. I faget tar vi i stor grad i bruk de lokale forutsetningene vi har i Oppdal. I evalueringen i faget legges det vekt på innsats, kunnskap, ferdighet og holdning. Faget er hovedsakelig praktisk rettet. Vi legger vekt på at den enkelte skal få drive faget ut fra egne forutsetninger og målsettinger. Nedenfor ser du hovedområdene faget inneholder. 

Idrett og dans 
Hovudområdet idrett og dans omfattareit breitt utval av idrettar og dansar. Utvalet vil variere med lokale forhold og individuelle interesser. Deltaking i og framføring av dansar, både eigenproduserte dansar og dansarfrå ulike kulturar, mellom anna ungdomskulturane, er ein del av det. 

 
Friluftsliv 
Hovudområdet friluftsliv omfattarkunnskapar og ferdigheiter som trengst for å kunne ferdast i naturen. Det skal leggjast vekt på lokale friluftstradisjonar, bruk av nærmiljøet og korleisein kan orientere seg og opphalde seg i naturen til ulike årstider. 

 
Trening og livsstil 
Hovudområdet trening og livsstil omfattar kunnskap, erfaring og refleksjon som trengst for å gjennomføre ulike treningsformer og eigentrening som grunnlag for ein aktiv livsstil. Korleisein kan drive helsefremjande aktivitet og arbeide ergonomisk rett, er òg viktige emne. 

Faget er ett-årig og avsluttes enten på VG1 eller VG2. Fellesfaget Geografi inneholder følgende hovedområder: 

  • Geografiske kjelder og verktøy 

  • Landskap og klima 

  • Ressursar og næringsverksemd 

  • Demografi og utvikling 

Elevene kan trekkes ut til en muntlig lokalgitt eksamen. 

I fremmedspråk har man nivå I og nivå II. Nivå I (begynneropplæring) tilbys i grunnskolen og i videregående skole, mens nivå II bare tilbys i videregående skole. Elever som fortsetter i videregående opplæring med det fremmedspråket de har hatt i grunnskolen, fullfører sitt kompetansemål på nivå II i Vg2. 

De som begynner på et fremmedspråk på nivå I ivideregående,  avslutter også på det nivået i Vg2. Noen har hatt språklig fordypning i grunnskolen, men først begynt med fremmedspråk i videregående opplæring. De kan ta eksamen på nivå II i Vg3. Det gis én karakter i faget. 

Ved Oppdal videregående skole har vi så langt gitt tilbud om tysk på nivå I og nivå II . 

 

Progresjonen med økte krav til kunnskap og ferdighet i målområdene språklæring, kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur fortsetter. Fellesfaget engelsk avsluttes for de studieforberende utdanningsprogram på Vg1 hvor det undervises i flere timer pr. uke enn for de yrkesfaglige, som avslutter på Vg2. 

Kompetansemålene er de samme for de yrkesfaglige som for de studieforberende utdanningsprogram. 

Elevene kan til slutt trekkes ut til eksamen i så vel skriftlig som muntlig. 

Progresjonen med økte krav til kunnskap og ferdighet i målområdene språklæring, kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur fortsetter. Fellesfaget engelsk avsluttes for de studieforberende utdanningsprogram på Vg1 hvor det undervises i flere timer pr. uke enn for de yrkesfaglige, som avslutter på Vg2. 

Kompetansemålene er de samme for de yrkesfaglige som for de studieforberende utdanningsprogram. 

Elevene kan til slutt trekkes ut til eksamen i så vel skriftlig som muntlig. 

 

Fellesfag 

Dette er de fagene alle elevene som velger studieforberedende utdanningsprogram må ta. Noen fag avslutter du etter ett eller to år, mens andre fag går over alle tre årene. 

Engelsk

Har du på Vg1. 

Spansk

Har du på Vg1 og Vg2 hvis du har hatt spansk på ungdomsskolen. 

 Geografi

Har du i Vg1 hvis du går Studiespesialisering og Vg2 hvis du går Idrettsfag.    

 Historie

Har du på Vg2 og Vg3. 

 Kroppsøving

Har du alle tre årene på Studiespesialisering. 

 Naturfag

Har du på Vg1.   

 Matematikk

Har du både i Vg1 og Vg2. 

 Norsk

Har du alle tre årene. 

 Religion og etikk

Har du på Vg3. 

 Samfunnsfag

Har du i Vg1 på Studiespesialsering og Vg2 på Idrettsfag. 

 Tysk

Har du på Vg 1 og Vg2 hvis du har hatt tysk i ungdomsskolen også. Hvis ikke avsluttes det etter Vg3. 

 

 

Sist oppdatert 30.09.2020