Alternativ opplæring

Alternativ opplæring (AO) er et tilbud til elever med rett til spesialundervisning og som har behov for omfattende tilrettelegging. Det langsiktige målet er at eleven skal bli mest mulig selvstendig i skolen, hjemme og i fritiden og få utviklet sine evner og muligheter. Det utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP) for hver elev i samarbeid med hjemmet. Opplæring gis i egen eller liten gruppe.
Teamet som jobber på AO er tverrfaglig sammensatt. Teamet samarbeider med hjemmet, ansvarsgruppe og andre instanser knyttet til elevene.

Fagtilbud, opplæring og vurdering:

Elevene får tilpasset undervisning i norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk, naturfag, kroppsøving/svømming og teknologi/spillbasert læring. Vi kan i tillegg tilby for eksempel framtidsplanlegging, mat og helse og friluftsliv samt tilby opplæring i aktiviteter som gir mestring i hverdagen.

Det legges stor vekt på å skape et trygt og godt læringsmiljø. 

Undervisningen kan bli gitt i både i gruppe og individuelt, tilpasset elevens forutsetninger og behov. Mange av elevene prøver ut ulike arbeidssituasjoner gjennom opplæringsløpet for å finne aktuelle mestringsarenaer og aktuelle arbeidsområder senere i livet.

Deler av elevenes opplæring kan også være knyttet opp mot skolens utdanningsprogram innenfor yrkesfag og studieforberedende. Elevene kan da være med i ordinære klasser, enten alene eller sammen med en miljøveileder. Opplæringen kan gis i kombinasjon mellom bedrift og skole.

Elevene på AO vil gå ut med grunnkompetanse. Grunnkompetanse er mindre omfattende enn full yrkes- eller studiekompetanse. Planlagt grunnkompetanse innebærer at eleven skal ha opplæring i utvalgte kompetansemål. Elevene får vurdering av måloppnåelse gjennom årsrapporter samt et kompetansebevis som beskriver oppnådd kompetanse ved endt skolegang. 

For mer informasjon om grunnkompetanse se: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/grunnkompetanse/a/027253

Fra elev til voksen

Utover i skoleløpet er det viktig å sette fokus på veien videre etter endt skolegang. Vi samarbeider tett med foreldre/ foresatte, og andre aktuelle instanser for å skape gode overganger til voksenlivet. Et samarbeid med kommunen om både arbeid og fritid er ofte viktig i denne sammenheng. 

Vi drar ofte på turer og benytter for eksempel kino og fritidsklubben. Dette for å presentere tilbud i lokalmiljøet slik at elevene får muligheten til en aktiv og meningsfull fritid. Vi drar også på bedriftsbesøk til lokale bedrifter for å bli kjent med næringslivet. Uansett anledning ønsker vi å legge til rette for gode opplevelser sammen der utvikling av sosial kompetanse er et fokusområde.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Lise Langen Bekkos
Fagleder m/personalansvar
74 17 75 79 47 66 88 75