Alternativ opplæring

Dette er et tilbud til elever med rett til spesialundervisning og som har behov for omfattende tilrettelegging utover det som en gir i ordinære klasser på grunn av nedsatt psykisk og fysisk funksjonsevne.

Det langsiktige målet er at eleven skal bli mest mulig selvstendig i skolen, hjemme og i fritiden og få utviklet sine evner slik at han/hun kan få et godt liv.

Opplæringen avviker i hovedsak fra ordinær opplæring og gir derfor ikke grunnlag for standpunktvurdering i fag, men eleven får kompetansebevis som dokumenterer elevens kompetanse ved slutten av opplæringen. Elevene kan i enkelte tilfeller følge undervisning i fag å nå opplæringsmålene i faget, da vil det bli satt karakter.

Det utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP) for hver elev i samarbeid med hjemmet. Opplæringen er ofte en kombinasjon av teori og praksis der alternative opplæringsarenaer inngår som en del av opplæringen Det blir lagt vekt på mestring hvor elevene får utfordringer etter evner både praktisk og sosialt.

Det blir gitt undervisning både i gruppe og individuelt, tilpasset elevens forutsetninger og behov. Det legges stor vekt på å skape et trygt og godt læringsmiljø.

Teamet som jobber på AO er et tverrfaglig sammensatt team, der det legges vekt på tverrfaglig teamarbeid i elevenes opplæring. Teamet samarbeider med ansvarsgruppe og andre instanser knyttet til elevene.  

Utover i skoleløpet er det viktig å sette fokus på veien videre etter videregående. Vi samarbeider tett med foreldre/ foresatte, og andre aktuelle instanser for å skape gode overganger til kommune. Her er det fokus både på arbeid og fritid. Mange av elevene prøver ut ulike arbeidssituasjoner gjennom opplæringsløpet for å finne aktuelle mestringsarenaer og aktuelle arbeidsområder etter videregående.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Lise Bekkos
Fagleder m/personalansvar
74 17 75 79 47 66 88 75