Korona

Handvask.png

Informasjon fra Fylkesdirektør for utdanning 8.1.21

Inngangen til det nye året har vært preget av økende smittetall i deler av Trøndelag. Etter at det opprinnelige budskapet fra smittevernmyndighetene var at skolene skulle starte opp på gult nivå etter jul, bestemte regjeringen søndag kveld at alle skolene i landet på grunn av den nasjonale smittesituasjonen skal gå over til rødt nivå.
Vi har full forståelse for at dagens situasjon kan oppleves som krevende og uforutsigbar for både elever og ansatte.


Alle de videregående skolene i Norge er nå på rødt nivå 

Det er den enkelte kommune som er ansvarlig helsemyndighet og som fastsetter tiltaksnivået for
skolene. Trøndelag fylkeskommune drifter skolene ut fra tiltaksnivået kommunen setter. Dette er et
prinsipp vi har jobbet etter under hele pandemiperioden.
Nasjonale myndigheter har nivåinndelt tiltakene i en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå.
Samtidig som det normalt er smittevernyndighetene i kommunen som fastsetter hvilket nivå skolen
skal være på, har regjeringen nå bestemt at rødt nivå for en begrenset periode skal være gjeldende i
hele landet.


Enda strengere krav til avstand
Det som først og fremst blir strengere på rødt nivå, er kravene om avstand. Føringene for avstand på
rødt nivå er blant annet følgende:

 • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 • Avstandskravet kan være vanskelig å opprettholde i små lokaler med fulle klasser. Elevenebør da deles i mindre grupper, ha oppmøte alternerende dager, ulik oppmøtetid og/ellervurdere bruk av alternative lokaler.
 • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
 • Større samlinger skal unngås.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.

I tillegg gjelder selvfølgelig fortsatt kravene om at syke personer ikke skal være på skolen og at alle skal ha god håndhygiene.
Den aller viktigste forskjellen mellom gult og rødt nivå er at det nå skal opprettholdes minst én meter avstand mellom alle elever og ansatte i alle situasjoner. Det betyr altså blant annet både i klasserom, på vei mellom klasser og ute i skolegården. Du kan lese mer om rødt nivå og blant annet noen unntak knyttet til enkelte fag her.

Deler av undervisningen kan måtte gjennomføres digitalt
Vi må sikre at det er nok plass mellom elevene på skolen slik at de kan holde minst en meters avstand i alle situasjoner. Det kan for eksempel bety at skolen må gjøre en del av undervisningen for elevgrupper digital i stedet for å ha fysisk oppmøte, slik at det blir færre elever til stede på skolen samtidig.
Alle skoler har egne planer for overgang til rødt nivå, og det er av hensyn til lokale forhold forskjellig fra skole til skole hvordan dette konkret løses. Skolen gir informasjon om hva dette medfører for deg.


Det er fortsatt ikke krav om bruk av munnbind på skolene
Vi har full forståelse for at det kommer en del spørsmål om bruk av munnbind, spesielt nå som det er innført flere påbud om bruk av munnbind på andre områder. De nasjonale føringene for bruk av munnbind på skolen er imidlertid uendret (utdrag fra veilederen):
Det er ikke anbefalt å bruke munnbind på skolen, hverken for elever eller ansatte. Skolen bør likevel ha munnbind tilgjengelig i tilfelle elever eller ansatte blir syke og det ikke er mulig å holde avstand. Elever på ungdomsskolen og i videregående skole bør bruke munnbind utenfor skolen i de samme situasjoner som den øvrige befolkningen.

Skoleskyssen går som normalt
Samtidig som det ved rødt nivå er strengere krav til avstand mellom elevene på skolen, er avstandskravene mellom elever på skoleskyss de samme som før. Det er i utgangspunktet ingen endringer i rutetidene, men AtB vil informere skolen din dersom det likevel skulle bli avvik.
For øvrig har AtB informert oss om at blant annet følgende gjelder i første omgang i uke 1 og 2:
• Ved rødt nivå oppfordres elever/foreldre til i så stor grad som mulig å velge annen transport enn skoleskyss.
• Elever uten skyssrett vil ikke gis tilgang til å benytte skolekysstilbudet.
• Den enkelte kommune fastsetter regler for bruk av munnbind på skoleskyss. Dette gjelder både for skoleskyss utført med buss og med drosje.

Tusen takk for din innsats!
Skolene og fylkeskommunen vil fortsatt sammen med kommunale og nasjonale myndigheter gjøre vårt ytterste for at alle elever skal være så trygge som mulig samtidig som de skal få god opplæring. Skoleeier følger situasjonen tett sammen med Statsforvalteren, Fylkeslegen og kommunehelsetjenesten i din kommune.
Når regjeringen vurderer at smittetallene er slik at vi ikke trenger å være på rødt nivå i hele landet lenger, vil det igjen kunne være forskjellige tiltaksnivå fra kommune til kommune, avhengig av den lokale kommuneoverlegens vurderinger. De forskjellige skolene vil da kunne driftes på ulikt tiltaksnivå, og med lokale tiltak i tillegg. Du vil få beskjed fra kommunen/skolen når dette eventuelt skjer.
Vi ønsker oss alle sammen lykke til med de kommende ukene. Både elever, foresatte og ansatte gjør en fantastisk jobb hver dag for å få dette til å fungere best mulig i den krevende situasjonen vi er i. Tusen takk for at dere slutter opp om tiltakene!

Med vennlig hilsen
Vegard Iversen
Fylkesdirektør for utdanning

 

 

 

Tre viktige huskeregler

 1. Syke personer skal ikke være i/på skolen. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.
 2. God hygiene. Håndvask og god hostehygiene er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå.
 3. Redusert kontakt mellom personer, dvs. hold avstand og hold deg mest mulig i din egen klasse/gruppe.

Klasserom, verksted og kantina

 • Sprit eller vask hender når du ankommer og forlater skolen
 • Sprit eller vask hender hver gang du går inn i klasserom/verksted
 • Hvis mulig - ha faste plasser i klasserommet
 • Rengjør bord, stoler og verktøy etter bruk
 • Du kan spise i klasserommet, men husk rengjøring etterpå
 • I kantina gjelder 1-metersregelen både ved handling og ved opphold
 • Prøv mest mulig å etterleve 1-metersregelen når du er utenfor klasserom eller verksted.
 • Oppholde deg mest mulig på i klasserom, verksted eller ute.
 • Bruk papir eller albuen hvis du må hoste
 • Blir du syk på skolen – ta kontakt med lærer

Fravær i forbindelse med smittevern

Informasjon til elever i videregående skole fra fylkesdirektøren for utdanning om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern (datert 02.11.20).

Dette skrivet bygger på nasjonale føringer samt lokale presiseringer, og ble sist oppdatert etter at Kunnskapsdepartementet vedtok å forlenge det midlertidige unntaket fra fraværsreglene 30/10-20 

Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen

Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller
muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville gått på skolen, skal du holde deg hjemme for sikkerhets skyld for ikke å risikere å smitte andre.  
Se oppdatert info om dette på udir.no.

Det er lav terskel for testing, og om du er usikker på om du kan være smittet med korona anbefaler vi at du tester deg. Mens du vente på svar kan du ikke møte på skolen. Tester du negativt kan du komme tilbake til skolen når du føler deg frisk og feberfri, selv om du har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). 

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona ved å teste seg. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona gjennom testing, skal du gå på skolen som normalt, men dra hjem med en gang hvis du selv får symptomer. 

Hvis du må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok til å gjøre skolearbeid

så kan læreren avtale med deg at du disse dagene i stedet jobber med skolearbeid hjemmefra. Hvis du gjør det arbeidet som er avtalt, er det organisert studiearbeid, og regnes ikke som fravær. 

Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid

eller av andre grunner ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra så må du levere bekreftelse fra en foresatt. Hvis du er over 18 år skal du levere egenmelding. Ved fravær av helsegrunner trenger du som en midlertidig unntaksordning ikke å levere legeerklæring for å få unntatt fraværet fra fraværsgrensa. Fravær av helsegrunner blir heller ikke ført på vitnemålet. 

Læreren din må imidlertid fortsatt ha vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter. 

Nasjonale myndigheter har bestemt at unntakene skal gjelde ut skoleåret 2020-2021. Se mer informasjon på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

 

Hvis du er usikker på om det må tas spesielle hensyn fordi du, eller en av dine foresatte er i risikogruppen, tar du kontakt med skolen. Hvis skolen må iverksette spesielle tiltak for deg i slike tilfeller, kreves det legeattest som dokumentasjon. Se informasjon om dette i smittevernveilederen

Folkehelseinstituttets temaside om koronavirus

 

Sist oppdatert 08.01.2021