Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

For å komme i kontakt med PPT kan du avtale med:

Ingvild Moen
Leder for Elevtjenesten

74 17 77 65
900 60 221

PPT er en lovpålagt tjeneste. Trøndelag fylkeskommune har en egen tjeneste for de videregående skolene, lærlinger og lærekandidater.

De ansatte er pedagogisk-psykologisk rådgivere og psykologer/ psykologspesialister.

- PPT har kontaktpersoner og faste kontordager ved alle de videregående skolene. Elevene, foresatte og ansatte ved skolen kan ta kontakt.
- PPT kan være behjelpelig i saker som har betydning for opplæringssituasjonen, både fagvansker og personlige/sosiale problemer.
- PPT skal hjelpe skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov.
- I tillegg foretar PPT utredninger og gir sakkyndige vurderinger.
- PPT kan henvise videre til andre instanser, dersom det skulle være behov for det.

PPT har taushetsplikt.

Tid kan bestilles via Elevhjelpa.

Sist oppdatert 17.08.2021