Grunnkompetanse

Mange elever har behov for et tilrettelagt opplæringsløp med mindre omfattende eller andre mål enn det som beskrives i læreplanene. Disse elevene får sin egen individuelle opplæringsplan (IOP). 


Grunnkompetanse 

Grunnkompetanse er mindre omfattende enn full yrkes- eller studiekompetanse.  

Planlagt grunnkompetanse innebærer at eleven ikke skal ha opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen. Dersom man ikke får full yrkes- eller studiekompetanse etter videregående opplæring, får man et kompetansebevis som viser oppnådd kompetanse.   

Grunnkompetanse som mål kan velges ved skolestart eller senere i løpet. Planlagt mål om grunnkompetanse kan også endres til mål om full kompetanse. Den videregående skolen hjelper med å vurdere, planlegge og tilrettelegge ved oppstart og underveis.  

Grunnkompetanse som sluttkompetanse forutsetter et vedtak om spesialundervisning som bygger på en sakkyndig vurdering.  

Alle skoler kan tilrettelegge for at elever kan ha grunnkompetanse som planlagt mål. Det kan velges kompetansemål fra læreplanene til de ulike utdanningsprogrammene eller det kan planlegges med helt individuelle mål.  

Planlagt grunnkompetanse kan deles i tre hovedgrupper med tanke på sluttkompetanse:  

  • Målene for opplæringen tar utgangspunkt i et større utvalg av kompetansemålene i læreplanen. Etter endt videregående opplæring kan man være kvalifisert for arbeid i det ordinære arbeidslivet.  
  • Målene for opplæringen tar utgangspunkt i både hverdags- og arbeidslivstrening. Etter endt videregående opplæring finnes det muligheter innen varig tilrettelagt arbeid. 
  • Målene for opplæringen tar utgangspunkt i hverdagslivstrening. Etter endt videregående opplæring vil det være naturlig med tilbud ved et dagsenter. 

Inndelingen i hovedgrupper kan brukes som retningsgivende i planleggingen av opplæringstilbudet, men det er elevens individuelle behov som er førende.  

 

Naturbruk

Forsterket naturbruk er et tilbud for elever som fungerer i gruppe (opptil 15 elever). Klassen har høyere voksentetthet enn i ordinære klasser. Klassen har to kontaktlærere og det er todeling i fagene norsk, engelsk og matematikk. En eller flere miljøarbeidere er tilknyttet klassen.

Omfang:

Naturbruk er et yrkesfaglig løp med 35 timer per uke. Hvis annen studiebelastning er hensiktsmessig, fremkommer det i sakkyndig vurdering fra PPT for videregående opplæring og det fattes i enkeltvedtak ved skolen. For noen er 2 år i skole og 2 år i bedrift hensiktsmessig, mens for andre er 3 år i skole en bedre modell.

Søkere må føre opp tre aktuelle utdanningsprogram på sin søknad.

Organisering og innhold i undervisningen:

Tilbudet er likt organisert som ordinært Naturbruk, men med individuelle tilpasninger ut fra den enkelte elevs forutsetninger.

Valg av utdanningsprogram 

Selv om eleven kun skal ha opplæringsmål innen hverdagslivstrening, må man i søknaden velge blant de utdanningsprogrammene som finnes på skolen. De individuelle behovene blir fanget opp ved at det søkes etter bestemte paragrafer og gjennom informasjon i vedlegg til søknad. Uansett hvilket utdanningsprogram man setter opp i søknaden, vil det utarbeides individuelle mål i samarbeid med skolen.  

Innen yrkesfaglige utdanningsprogram deles vanligvis årene i opplæring mellom skole og bedrift. Hovedmodellen er 2 år i skole og 2 år i bedrift. Med planlagt grunnkompetanse i bedrift er man lærekandidat og får opplæring i deler av læreplanen. Dette må planlegges tidlig i skoleløpet, og det må foreligge avtaler mellom skolen, bedriften, søker og foresatte. Noen familier har selv kjennskap til aktuelle bedrifter og mange videregående skoler har kontakt med ulike bedrifter. Samtidig som man får fagopplæring er man arbeidstaker og jobber i bedriften. Dette er grunnen til at de 3 årene man har rett til videregående opplæring strekker seg over 4 år når man har opplæring i bedrift.  

For elever med planlagt grunnkompetanse er det også mulig å gå alle de 3 årene på et yrkesfaglig utdanningsprogram i skole.  

Organisering av opplæringen 

Opplæringen til elever med planlagt grunnkompetanse kan organiseres på ulike måter, avhengig av den enkelte elevs tilretteleggingsbehov. Alle får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP) som er basert på sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtak fattet av skolen.  

Opplæringen kan gis i klassen eller i mindre grupper. Den kan også gis i en kombinasjon av opplæring skole og bedrift. 

 

Særskilt tilrettelagt opplæring (STO)

Noen elever har primært behov for hverdagslivstrening og/eller arbeidslivstrening innenfor en egen særskilt tilrettelagt avdeling. De tilsatte på avdelingen er lærere, spesialpedagoger og miljøpersonale med høyskoleutdanning. 
Skjetlein videregående skole har en egen avdeling som er dimensjonert for 10 elevplasser. Avdelingen er inndelt i to grupper. Begge gruppene har kjøkken og fellesrom i tillegg til 2 mindre grupperom. Avdelingen er tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede med takheis og stellebenk. Et sanse/aktivitetsrom er under utarbeidelse.  

Organisering 

Timerammen er på 30-timers skoleuke. Skolen har følgende tilbud om tilsyn utenfor skoletiden: 

Tilbud om tilsyn frem til klokken 16.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag forutsatt at bostedskommune dekker kostandene knyttet til dette. Onsdag slutter skolen klokken 13.45. 

Det gis ikke tilbud om tilsyn på skolefrie dager som ferier og planleggingsdager. 

Det tilrettelegges for at elevene som ønsker det får tilbud om noe opplæring innen  Naturbruksfagene. Opplæringen gjennomføres i hovedsak i mindre grupper med individuell tilpasning ut fra den enkelte elevs forutsetninger. Læringsarenaer er gartneri, smådyrsstall, fjøs og ulike naturbaserte aktiviteter. Det vil normalt ikke gis tilbud om ridning/hestefag. 

De fysiske rammebetingelsene ved avdelingen medfører at noe undervisningen gjennomføres i mindre grupper for alle elevene. Det tilrettelegges også for eneundervisning for de elevene som har behov for dette. 

Viktige opplæringsmål for elevene vil være knyttet til ferdigheter som er nødvendige å inneha i voksenlivet.  Eksempler er norsk, samfunnsfag, kommunikasjon/ASK, sosiale ferdigheter, ADL og arbeidslivstrening. 

 Avdelingen vektlegger: 

  • Tett samarbeid med foreldre. 
  • Opplæring som inngår i en helhetlig plan for voksenlivet. 
  • Trygge og gode overganger mellom grunnskole - videregående skole -       arbeid/dagsenter. 

(ASK: alternativ/supplerende kommunikasjon, ADL: Activities of Daily Living som på norsk er oversatt til Aktiviteter i dagliglivet) 

Les mer om grunnkompetanse her:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/karriereveiledning-i-grunnopplaringen/trondheimsregionen/grunnkompetanse/

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no