Tilrettelagt opplæring

All videregående opplæring skal tilpasses de evner og forutsetninger den enkelte elev, lærling og lærekandidat har, og skolene og lærebedriftene skal benytte varierte arbeidsformer.

Noen har imidlertid større behov for tilrettelegging av opplæringen enn andre. Skjetlein vgs. tilbyr:
Forsterket naturbruk. Dette tilbudet har høyere vokstentett enn i ordinære naturbruksklasser. 2 kontatklærere, deling i fellesfagne norsk, engelsk, matematikk og en miljøarbeider tilknyttet klassen.

Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) For elever som har behov for spesialundervisning, jamfør opplæringslovens § 5-1. Det er totalt 10 elevplasser ved avdelingen.

Opplæringen organiseres i mindre grupper eller individuelt. Siktemålet for opplæringen er å forberede ungdommene på livet etter videregående skole på best mulig måte. Skolen tilrettelegger opplæringen individuelt ut i fra den enkelte elevs evner og forutsetninger. Viktige opplæringsmål for elevene vil være innenfor områder som arbeid, fritid og egen bolig, samt innenfor kommunikasjon og sosiale ferdigheter.

Avdelingens ansatte har ulik høyskoleutdanning, og arbeidet er organisert i team rundt elevene.  Dette medfører tverrfaglig kompetanse i forhold til opplæring for elevene.

STO -elevene er en integrert del av skolemiljøet ved Skjetlein og samarbeider gjennom året med de andre programområdene der det er naturlig.

Les mer om grunnkompetanse her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/karriereveiledning-i-grunnopplaringen/trondheimsregionen/grunnkompetanse/

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no