Studietilbud Elektro fordypning elkraft

Plan elektroinstallasjon

Når du velger utdanning innen elkraft vil du kunne arbeide både med produksjon, overføring og forbruk av elektrisk energi. I tillegg kan du arbeide med å planlegge og utføre elektriske installasjoner i alle typer bygg.

Fagskoleingeniøren må ha kunnskaper om teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter, kunnskap om styringer i elektriske installasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper.

Arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet er både innen elektrisitetsverk, private bedrifter og offentlig virksomhet. I tillegg har oljebransjen behov for elektroutdannet personell for å kunne bygge og drifte det elektriske anlegget om bord på plattformer. Du er etter endt studium også kvalifisert for å kunne avlegge installatørprøve. For å kunne melde seg opp til installatørprøven kreves to års praksis etter avsluttet fagskoleutdanning.

Nettbasert undervisning med samlinger - 3 år

Det nettstøttede studiet i elkraft har samme fagfordeling som heltidsstudiet, og gir fullverdig teknisk fagskoleutdanning. Studiet er NOKUT-godkjent og gjennomføres hovedsakelig som selvstudium ved hjelp av lærerbøker og annet studiemateriell. Det gis veiledning via internett (It`s learning), og på fem ukesamlinger på fagskolen pr. skoleår. Studiet passer godt for personer som er i full jobb, og som inngår avtale med arbeidsgiver om å bruke litt av arbeidstiden til etterutdanning. Dette tilbudet gjennomføres i samarbeid med Hadsel fagskole.

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder.
 2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
 3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søkere med utenlandsk utdanning 

 • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole. 
 • Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger). 

Poengberegning og rangering 
 
Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres. 

 • Det generelle grunnlag for opptak pkt. 1 - 3; 100 poeng 
 • Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng i alle fag på VG2/VK 1 og tverrfaglig eksamen 
 • Praksis utover det generelle grunnlag for opptak; 1 poeng pr måned 
 • Fartstid (tid om bord); 1 poeng pr måned 
 • Fagprøve med "bestått meget godt"; 25 poeng 
 • Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid; 50 poeng. 

 

Søknadsportalen finner du her.

Søknadsfrist: 15. april

Sist oppdatert 08.01.2020