Massetesting

Illustrasjonsfoto_IngenByline 4.jpg
Foto: Trøndelag fylkeskommune

Thora Storm vgs samarbeider med Trondheim kommune om et prosjekt som går ut på utprøving av ulike massetester for koronavirus. Testene er enkle å utføre selv, og de kan benyttes ved en eventuell situasjon der vi får behov for å masseteste f.eks. alle elever på en skole. I forrige uke, prøvde vi ut en hurtigtestvariant av slike tester, og vi testet alle elever og ansatte ved skolen.

INFORMASJON OM SPYTTEST AV COVID-19

Onsdag 5. mai 2021 vil vi ta i bruk en ny type test. Alle elever på Vg3 vil da få tilbud om å teste seg via en spyttest. Det er også her frivillig deltagelse for elevene, men vi håper at flest mulig av Vg3-elevene våre ønsker å delta. Elevene på Vg3 har i dag, tirsdag 4. mai fått informasjon om at vi gjennomfører denne spyttestutprøvingen, og de har også fått informasjon om hvordan testen skal utføres og hva den enkelte må gjøre i forkant. Når vi gjennomfører selve testen, vil elevene få opplæring i klasserommet av spesielt trenet personell i hvordan dette gjøres. Testingen vil foregå i klasserommet, og etter at testen er tatt, vil prøvene leveres inn til St. Olavs hospital for analyse. Den enkelte elev vil få svar på sin test senest neste dag. Om en elev tester positivt, vil denne eleven bli personlig fulgt opp av kommunens smittevernkontor, og skal i isolasjon. De øvrige elevene som er i samme klasse/undervisningsgrupper som denne eleven vil også følges opp videre via Smittesporingen.

Bakgrunn for prosjektet er at Regjering og kommuner kan sette i verk ulike tiltak for å hindre spredning av smitte i forbindelse med covid-19 pandemien. Disse har medført at barn og unge i perioder har mistet sosiale møteplasser, spesielt når skoler har blitt stengt. Dette har vært vanskelig for de som er unge, og vi ønsker finne metoder som gjør at skolene kan være åpne når det er mye smitte i samfunnet rundt skolen. Ved å teste elever jevnlig vil en redusere risikoen for spredning gjennom skjult smitte. Samtidig får elevene ved skolen en mer stabil opplæring ved at skolen kan være åpen. Gjennom dette prosjektet kan vi få erfaring med slik testing i videregående skoler i Trondheim. I tillegg kan russen kan være en gruppe der smittepresset er høyere enn i befolkningen generelt, og man ønsker derfor å kjøre også denne pilot for å finne ut om spyttprøver kan være en egnet metode for massetesting. Det er et ønske fra kommunen og fylkeskommunen at så mange som mulig av elevene takker ja til å være med her.

Informasjon om selve testen:

Testen som elevene tar, heter SalivaPOD, og den brukes sammen med en app, SalivaCODE. Denne appen lastes ned på elevens telefon, eleven oppretter en bruker og registrerer seg. Opplysningene som registreres i appen skal kun brukes av autorisert helsepersonell til å merke prøven med riktig ID. Appen bruker bl.a. tofaktorautentisering ved pålogging. Sikkerheten i appen er vurdert av jurister i fylkeskommunen, og disse vurderer appen som sikker. Utfyllende informasjon om appens sikkerhet og hvordan den ivaretar brukernes personvern, finnes når man laster ned appen.

Hvis du ønsker å lese mer om personvernet og sikkerheten knyttet til hvordan disse spyttestene utføres, kan du lese mer her. 

Med vennlig hilsen rektor Anders Buhaug