OPPSTART JANUAR 2022

snowflake-g2b448c083_1920.jpg

Vi starter nyåret på rødt nivå. Det betyr at vi må sette inn tiltak for å sikre at vi kan opprettholde 1 meters avstand mellom oss. Her er mer informasjon til våre elever:

Informasjon om uke 1 og 2

 • Tirsdag 4. januar er det planleggingsdag for lærere og elevene har studiedag. Undervisningen starter først onsdag 5. januar etter oppsatt plan.
 • Før du møter på skolen, ønsker vi at du skal ta en hurtigtest. Testen skal tas tidligst 24 timer før oppmøte på skolen.
 • De som ikke fikk hurtigtest fra skolen før jul kan hente hurtigtest på skolen 4. januar.

De som har gjennomgått Covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått boosterdose for mer enn en uke siden skal ikke ta testen (kan gi falskt utslag).

Organisering av skoledagen på rødt nivå:

 • Klassene deles i to grupper. Den ene gruppa møter på skolen, den andre gruppa følger opplæringa hjemmefra.
 • Du vil få beskjed fra kontaktlæreren din om hvilken gruppe du hører til, og når du skal møte. Beskjeden legges ut i Canvas 4. januar.
 •  Alle elever må følge med i fagrommene i Canvas for informasjon fra ulike faglærere. Elever kan hente nødvendig utstyr du har på skolen i løpet av tirsdag 4. januar. 
 • AHT møter til undervisning 4. januar

Informasjonsbrev til elever og foresatte fra direktøren for utdanning og kompetanse, Vegard Iversen


Dette er rødt nivå:

 • Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.
 • På rødt nivå bør antall kontakter (i løpet av en uke) halveres i forhold til gult nivå. Dette organiseres etter lokale behov og hensyn, For å få til en reduksjon av antall kontakter må skolene være spesielt bevisste på oppmøtetid, tidspunkt for friminutt og annen bruk av fellesarealer. Koronaverter kan bidra til bedre etterlevelse av smitteverntiltak i fellesarealer.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.

Avstand:

 • Elevene deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser. Gruppene må være små nok til at man kan holde avstand i klasserommet.
 • Hold minst én meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. 
 • Elever har fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
 • Plassene bør være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt.
 • Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
 • Unngå større samlinger.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Vurder behov for delvis digital undervisning.
 • Vurder ulik oppmøtetid, oppmøte alternerende dager, og/eller bruk av alternative lokaler.
 • Vurder spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner.
 • Vurder å merke gulvet for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel.

Friminutt/pauser:

 • Hold minst én meter avstand i friminutt og pauser.
 • Minn elevene på betydningen av å holde avstand.
 • Det anbefales å øke bemanningen for å bidra til at smittevern bedre etterleves i fellesarealer/ friminutt.
 • Tilrettelegg for alternerende bruk av fellesarealer og ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig.
 • Tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved bruk av felles kantine, må avstand overholdes (minst én meter).

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. 
 • Følg gjeldende anbefalinger om bruk av munnbind. 
 • Skoleturer som innebærer samling av elever i større grupper og/ eller på offentlige transportmidler må avlyses.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand til kolleger i alle situasjoner (minst én meter). 
 • Hold avstand (minst én meter) til elever der det er mulig.
 • Ansatte kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Dersom det er ansatte/vikarer eller støttefunksjoner som PPT som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner ved hver skole.  

Sist oppdatert 03.01.2022