Informasjon til elever og foreldre om fysisk læringsmiljø på Tiller videregående skole

Tidligere Heimdal vgs
Foto: Olai Wanvik

Det har den siste tiden, og senest i dag, vært stilt spørsmål i Adressa+ som gjelder dårlig luft, sopp, mugg og støyforurensing i våre lokaler på Saupstad.

Vi tar alle slike bekymringer på alvor, og det er blitt gjennomført målinger i flere klasserom. Målingene viser at verdiene er godt innenfor kravene. Det har videre blitt gjennomført en visuell kontroll på klasserom av inneklimatekniker, og det er avklart at det ikke foreligger noen mistanke om mugg/sopp over og under himling.

Det er også blitt sett på CO2-nivå og temperatur i utvalgte rom. CO2-nivået ligger godt innenfor grensen på 1000ppm, og har nådd et toppunkt på 735ppm. Temperaturen er jevn og fin i de rommene som er testet med maksimumstemperatur på 21,2 grader og minimum 19,8 grader om natten. Det er også gjort beregninger på areal per elev, og dette er også godt innenfor kravene.

I klasserom 266 og de nærliggende rom i korridoren vil det bli gjennomført befaring av inneklimatekniker, før takplater skiftes. Deretter vil det bli gjennomført inneklimamålinger med soppanalyse. Dette vil skje i løpet av en 14 dagers periode. Arbeidet har oppstart 17.10.19.

I løpet av høsten har det kontinuerlig vært utbedringer på våre midlertidige lokaler for å sikre et godt fysisk skolemiljø. Dette fører naturligvis med seg en del støy, men etter hvert som disse utbedringene blir gjennomført, vil støy i forbindelse med arbeid også avta. I høstferien ble det gjennomført mye forbedringsarbeid for å skåne elevene for forstyrrelser og støy i skoletiden.

Alle målinger og arbeid som utføres gjøres i regi av TRFK Bygg- og eiendomsavdelingen og deres fageksperter. Uansett resultat av målinger, ligger vårt fokus på at våre elever har et trygt og godt skolemiljø både fysisk og psykisk. Dersom det skulle være bekymringer og spørsmål tilknyttet inneklima og de fysiske fasilitetene på skolen, ønsker vi gjerne at dere tar kontakt med skolen.

 Med vennlig hilsen

Kirsti Horne
rektor

 

 

Sist oppdatert 13.11.2019