Standpunkt - klagefrist - eksamen

ORDSKY STANDPUNKT PUBL 1 WEB BRØDTEKST 2.jpg

Eksamens- og dokumentasjonsansvarlig

Turid Johansen
74 17 87 34

Eksamensmedarbeider

Greta Nordhammer
  74 17 85 92

Standpunktkarakterene publiseres på Everyday følgende datoer:

Vg3: onsdag 10. juni

Vg1, Vg2 og innføringsklassen: fredag 12. juni

Det er den enkeltes ansvar å gjøre seg kjent med karakterene. Skolen sender ikke ut papirutskrift av karakterene til elevene hvis de ikke ber spesielt om det. Avgangselever (Vg2 yrkesfag, innføringsklassen og Vg3) får vitnemål/ kompetansebevis så snart disse blir klare etter skoleslutt.

Til avgangselevene: Viktig med riktig adresse!

Hvis noen har endret adresse og ikke fått registrert dette på skolen, eller ønsker dokumentasjonen sin tilsendt til en annen adresse - gi beskjed til eksamenskontoret.

Det er viktig å sjekke standpunktkarakterene sine - du har selv ansvar for å melde deg opp til særskilt eksamen:
  • Har du fått karakteren 1 i standpunkt har du rett på særskilt eksamen i faget til høsten gratis. Hvis du består denne eksamen har du bestått faget. Gi beskjed til oss på eksamenskontoret slik at vi får meldt deg opp. Benytter du deg ikke av dette tilbudet må du melde deg opp som privatist seinere. Det koster penger.
  • Har du fått IV i et fag må du selv melde deg opp som privatist i faget og betale selv. Kom gjerne innom eksamenskontoret for veiledning!

 

En elev som er misfornøyd med karakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:
  • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig
  • Eleven bør rådføre seg med en lærer før han eller hun klager
  • Klagen må begrunnes
  • Eleven må levere klagen skriftlig
  • Eleven må skrive under på klagen og levere den til skolen (denne våren kan dette altså gjøres elektronisk)

Klagen blir behandlet av en klagenemd fra Trøndelag fylkeskommune. Resultatet kan være at eleven beholder karakteren eller at karakteren går opp eller ned.

Informasjon om saksgangen på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside

Klagefrister våren 2020

Vg3: lørdag 20. juni
Vg1, Vg2 og innføringsklassen: mandag 22. juni

Fristen for å klage på eksamens- og standpunktkarakterer er 10 dager etter at dere har gjort dere kjent med karakterene - eller burde ha gjort dere kjent med disse (jf. forskrift til opplæringsloven § 5-5). Klagen må foreligge skriftlig og signert på Tiller videregående skole innen fristen. Klager blir normalt behandlet i månedsskiftet august/september, og resultatet vil da være klart i september.

Se neste punkt om hurtigklagefristen på 3 dager for avgangselevene!

Hurtigklagefrist for Vg3 og Vg2 yrkesfag er tirsdag 16. juni

Avgangselever (Vg3 og Vg2 yrkesfag) bør sende inn klagen så fort som mulig for å sikre hurtigklagebehandling.

Hvis klagen fremmes etter 16. juni, vil eleven kunne risikere at klagen blir behandlet for sent til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for opptaket til høyere utdanning (1. juli).

Klagen blir behandlet av en klagenemd fra Trøndelag fylkeskommune. Resultatet kan være at eleven beholder karakteren eller at karakteren går opp eller ned.

Informasjon om saksgangen på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside

Skjemaet skal i utgangspunktet åpne seg i Microsoft Edge (om du ikke har lastet ned Edge, finner du det i programvaresenteret). I Edge skal det komme opp et «blyant-ikon» øverst til høyre – se bilde nedenfor. Trykker du på blyanten, får du «tegnemuligheter»/skrivemuligheter. Den kan du bruke til å signere med. Skjemaet sendes deretter som vedlegg på e-post til

Dersom du ikke får til å signere elektronisk, kan skjemaet likevel godkjennes når det ligger som vedlegg i en e-post fra deg.

Her er det digitale klageskjemaet

Regjeringen har besluttet å avlyse alle eksamener på 10. trinn (dette gjelder innføringsklassen) og i videregående skole våren 2020. Elevene får vitnemål selv om eksamen avlyses. Dette får ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål. I vitnemålet vil det stå at eksamen er avlyst. Eksamen for privatister vil bli gjennomført i alle fag.

Eksamen for privatister vil bli gjennomført i alle fag. Eksamenskontoret har besluttet at alle ikke-skriftlige privatisteksamener som opprinnelig er satt opp i april, blir utsatt.

Tidligste mulige ikke-skriftlige privatisteksamen våren 2020 er 4. mai.

Datoer for sentralgitte eksamener våren 2020
Datoer for lokalgitte eksamener våren 2020

Husk at du må melde deg opp til eksamen hvis du har strøket enten i standpunkt eller til eksamen

Skjema for oppmelding til ny prøve/utsatt prøve/særskilt prøve/morsmålEtt fag per skjema!

Ny prøve:

Elever som har fått karakteren 1 til våreksamen.

Utsatt prøve:

Elever som var syk ved eksamen eller hadde annen gyldig grunn til fravær.

Særskilt prøve:

Elever som har fått 1 i standpunkt i et fag der det ikke ble avholdt eksamen til våren. Oppnås karakteren 2 eller bedre til høsten, er faget bestått.

Privatisteksamen

Elever som har fått IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annullert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas om privatist. Påmelding skjer på PrivatistWeb som er åpen 1.-15. september og 15. januar-1. februar.


PrivatistWeb

 

Digitalt skjema for klage på standpunktkarakter og eksamen (muntlig, muntlig-praktisk og praktisk) - åpne skjemaet i Microsoft Edge

Søknadsskjema for særskilt tilrettelegging ved eksamenSøknadsfrist: 1. november

Hjelpemidler og tillatte nettbaserte hjelpemidler

Skjema for oppmelding til ny prøve/utsatt prøve/særskilt prøve/morsmå


PrivatistWeb        

Om eksamen på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 14.05.2020