Innføringstilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge

KROKUS FOTO HILDE HESSELBERG.jpg
Foto: Hilde Hesselberg

Trøndelag fylkeskommune gir dette tilbudet utenom strukturen i Kunnskapsløftet. Det vil si at elevene har fått tilbud om to ekstra år, uten bruk av rett.

Bakgrunnen til elevene vil variere, men kort botid i Norge er fellesnevner. Vi er opptatt av tilpasset opplæring, og at elevenes ulikhet kan være en ressurs for læring. De skal lære norsk språk, ta grunnskoleeksamen i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag, bli kjent med videregående skole og få karriereveiledning. Undervisningen foregår på norsk.

Tilbudet bygger på skolens verdigrunnlag. Vi er opptatt av respekt og toleranse, og et godt læringsmiljø. Vi legger vekt på elevenes personlige utvikling og deres flerkulturelle kompetanse.

Det er fire overordnede mål for opplæringen:

Elevene skal følge grunnskolens læreplaner i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag og få grunnskolevitnemål med disse fagene

Elevene skal lære norsk

Elevene skal forberedes til videregående opplæring

Elevene skal bli kjent med det norske samfunnet

Skolen bruker en digital læringsressurs i norskfaget som heter NorskPluss videregående. Den er nettbasert, og elevene kan jobbe med den både hjemme og på skolen. Avisa Klar Tale er også en viktig læringsressurs.

Elevene har samme PC-ordning som alle elever i videregående opplæring. De får låne lærebøker på skolebiblioteket. Elever i innføringsklasser har rett til å søke stipend i Statens lånekasse.

Elevene får vurdering i orden og atferd, og skolen følger opp fravær og samarbeid med foresatte. Elevene søker videregående opplæring med utgangspunkt i grunnskolepoengene, søknadsfrist er 1. februar.

Innføringsklassen på Tiller skal gi elevene god informasjon om videregående opplæring gjennom karriereveiledning. Der det er naturlig, vil skolen etter individuell vurdering kunne legge til rette for hospitering i ordinære klasser.

Oversikt over fagene:
Norsk 8 timer
Engelsk 5 timer
Naturfag 4 timer
Matematikk 5 timer
Kroppsøving 2 timer 
Utdanningsvalg 2 timer
Samfunnsfag 3 timer

I tillegg har elevene rådgivertime (1 time/uke).

Sist oppdatert 18.11.2021