Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til våre studier er:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder
  • eller realkompetanse
  • eller generell studiekompetanse (gjelder kun studiet Kart og oppmåling ved avd. Gauldal)

Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Realkompetanse

Har du praksis og/eller utdanning som kan kompensere for opptakskravet til et studium, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetansen må være relevant for studiet du søker opptak til, og må gi deg de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre det aktuelle studiet. Realkompetanse er definert som de samla kunnskapene du har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på en annen måte.

Når du søker, gjør vi en individuell vurdering av dine kvalifikasjoner til det spesifikke studiet du søker om opptak til. For å få tilbud om studieplass må du dokumentere likeverdige ferdigheter og kunnskaper som andre søkere som får tilbud om plass etter ordinære rangeringsregler.

Kriterier for godkjent realkompetanse:

  • Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret
  • Du må ha minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og Vg2 (videregående kurs) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger).

Usikker på om du fyller kriteriene for realkompetanse i felles allmenne fag? Ta kontakt med en videregående skole og sjekk ut om du fyller vilkårene for en realkompetansevurdering.

 

Dokumentasjon

  • Utdanning må dokumenteres med vitnemål, kompetansebevis, årskursbevis, karakterutskrift eller lignende fra høyere utdanning, videregående skole eller annen utdanningsinstitusjon.
  • Realkompetanse i felles allmenne fag dokumenteres med kompetansebevis/vitnemål fra Vg1+Vg2.
  • Relevant praksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Du kan få tilleggspoeng for praksis, med unntak av læretid.

Attesten må inneholde følgende:
Start- og sluttdato, stillingsstørrelse, arbeidsoppgaver og signatur fra arbeidsgiver.
Attesten lastes opp i et ikke-redigerbart format (pdf-fil) sammen med din søknad på www.samordnaopptak.no.

All nødvendig dokumentasjon må lastes opp sammen med din søknad på www.samordnaopptak.no.

Særskilte vurderingskriteriter for maritime fag

Spesielt for Maskinoffiserer
Relevant praksis for maskinoffiserer kan være innafor tekniske fagområder; f.eks. verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjoner og fartstid i maskinrom. 

For søkere til maskinoffisersutdanningen kreves det minimum 24 mnd relevant verkstedtid og 6 mnd fartstid på sertifikatpliktig fartøy.  

Spesielt for Dekksoffiserer
Relevant praksis for dekksoffiserer menes fartstid tilknyttet dekk som for eksempel matros eller fisker på sertifikatpliktig fartøy (fartøy over 15 meters lengde).

For søkere til dekksoffiserutdanningen kreves det minimum 30 måneders relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy.  

ØVRIGE KRAV

  • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs IMO 50/IMO60 
  • Det foreligger helsekrav for offiserer og mannskap som skal tjenestegjøre på skip. Helsekravene er spesifisert i «Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger» FOR 2014-10-19 nr. 1309. Det refereres forøvrig til Sjøfartsdirektoratets hjemmeside for ytterligere informasjon om sertifikat- og fartstidskrav. 
 
Trenger du mer informasjon om opptakskrav og realkompetanse, ta kontakt med oss.
Sist oppdatert 15.09.2021