Opptakskrav

Her er direkte lenke til Samordna opptak sin søkeportal. 

 
(Jf §2-3 i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole).

1. Opptakskrav til fagskolen er:


a. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. Informasjon om hvilke kompetanser som gir rett til opptak på den enkelte utdanning finnes i de enkelte studieplaner.

b. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a etter gjennomført realkompetansevurdering. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene.

c. For enkelte studier kan studiekompetanse være opptaksgrunnlag. 

2. For enkelte studier kan det være avvikende opptakskrav. Det henvises til de respektive studieplaner. 

3. Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret. Studieplassen gis på vilkår av bestått prøve.

4. Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. §2-12.

5. Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.

§2-4 Søkere med utenlandsk utdanning

1. Søkere med utdanning tilsvarende norsk videregående opplæring, eller med realkompetanse fra de andre nordiske landene, vurderes ut fra kravene i § 2-3.

2. Søkere utenfor Norden må, ved autorisert translatør, dokumentere likeverdig opplæring og praksis. Søkerne må ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i fellesfagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. De må også oppfylle krav om relevant praksis eller utdanning fra hjemlandet. Søkere må ha kunnskaper tilsvarende nivå B2 i "Test i norsk - høyere nivå".

 

Realkompetanse 

Har du praksis og/eller utdanning som kan kompensere for opptakskravet til et studium, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetansen må være relevant for studiet du søker opptak til, og må gi deg de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre det aktuelle studiet. Realkompetanse er definert som de samla kunnskapene du har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på en annen måte.

Når du søker, gjør vi en individuell vurdering av dine kvalifikasjoner til det spesifikke studiet du søker om opptak til. For å få tilbud om studieplass må du dokumentere likeverdige ferdigheter og kunnskaper som andre søkere som får tilbud om plass etter ordinære rangeringsregler.

Kriterier for godkjent realkompetanse:

  • Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret
  • Du må ha minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og Vg2 (videregående kurs) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger).

Usikker på om du fyller kriteriene for realkompetanse i felles allmenne fag? Ta kontakt med en videregående skole og sjekk ut om du fyller vilkårene for en realkompetansevurdering.

 

Dokumentasjon

  • Utdanning må dokumenteres med vitnemål, kompetansebevis, årskursbevis, karakterutskrift eller lignende fra høyere utdanning, videregående skole eller annen utdanningsinstitusjon.
  • Realkompetanse i felles allmenne fag dokumenteres med kompetansebevis/vitnemål fra Vg1+Vg2.
  • Relevant praksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Du kan få tilleggspoeng for praksis, med unntak av læretid.

Attesten må inneholde følgende:
Start- og sluttdato, stillingsstørrelse, arbeidsoppgaver og signatur fra arbeidsgiver.
Attesten lastes opp i et ikke-redigerbart format (pdf-fil) sammen med din søknad på www.samordnaopptak.no.

All nødvendig dokumentasjon må lastes opp sammen med din søknad på www.samordnaopptak.no.

Særskilte vurderingskriteriter for maritime fag

Spesielt for Maskinoffiserer
Relevant praksis for maskinoffiserer kan være innafor tekniske fagområder; f.eks. verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjoner og fartstid i maskinrom. 

For søkere til maskinoffisersutdanningen kreves det minimum 24 mnd relevant verkstedtid og 6 mnd fartstid på sertifikatpliktig fartøy.  

Spesielt for Dekksoffiserer
Relevant praksis for dekksoffiserer menes fartstid tilknyttet dekk som for eksempel matros eller fisker på sertifikatpliktig fartøy (fartøy over 15 meters lengde).

For søkere til dekksoffiserutdanningen kreves det minimum 30 måneders relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy.  

ØVRIGE KRAV

  • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs IMO 50/IMO60 
  • Det foreligger helsekrav for offiserer og mannskap som skal tjenestegjøre på skip. Helsekravene er spesifisert i «Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger» FOR 2014-10-19 nr. 1309. Det refereres forøvrig til Sjøfartsdirektoratets hjemmeside for ytterligere informasjon om sertifikat- og fartstidskrav. 
 
Trenger du mer informasjon om opptakskrav og realkompetanse, ta kontakt med oss.
Sist oppdatert 13.01.2023