Klage på karakter eller generelle forhold

Som student i fagskolen har du rett til å klage og få din klage behandlet på en ordentlig måte. Noen klagesaker rettes til fagskolen eller fagskolens klagenemnd, mens andre klager rettes til den nasjonale klagenemnda for fagskoleutdanning.

Det er i hovedsak to ulike typer klager: 

1) Generell klage
2) Klage på karakter

Under her følger mer informasjon om hvordan du klager og hva klagen kan  begrunnes i. 

 

1) GENERELL KLAGE

Regelverket som avgjør hva studenter kan klage på og hvordan dette skal behandles, finnes i Fagskoleloven, Forvaltningsloven samt Fagskoleforskriften og Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

 

Studenter kan klage på:

  • Formelle feil ved eksamen, prøve eller annet arbeid som bedømmes med karakter.
  • Annullering av eksamen, prøver eller annet arbeid
  • Utestenging og bortvisning
  • Vurdering av skikkethet
  • Krav til politiattest

Her finner du gjeldende instruks for lokal klagenemnd.

2) KLAGE PÅ KARAKTER
Klagefrist for emnekarakter og eksamenskarakter er 3 - tre - uker etter at du burde gjort deg kjent med karakteren (karakteren bli kunngjort).

Klagen skal være skriftlig og inneholde følgende:

  • Klagers navn og adresse
  • Henvisning til hvilken karakter du klager på
  • Begrunnelse for klagen
  • Ønsket endring av karakteren
  • Dato og underskrift§ 4-4.Begrunnelse for karakterfastsettelse (Jf. Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag). 
(1) Studenten har rett til begrunnelse for karakterfastsettelse ved mappevurdering, prøver, innleveringer og andre arbeidskrav som danner grunnlag for mappevurdering/emnekarakter og eksamen. Ved muntlig eksamen eller vurdering av praktiske ferdigheter må krav om begrunnelse settes frem straks etter at karakteren er meddelt. Hvis karakteren kunngjøres elektronisk, og studenten kan kreve begrunnelsen elektronisk, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter at karakteren blir kunngjort, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning §22 andre ledd.

 

§22 Rett til begrunnelse og klage på karakterfastsetting
Andre ledd:Begrunnelsen skal gis innen to uker etter at studenten har bedt om den. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker, skal studenten varsles om det og samtidig få vite når begrunnelsen kan ventes. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig.

 Her finner du skjema for å melde inn klagesaker.

Sist oppdatert 05.07.2023