Arbeid med de yngste barna i barnehagen

zachary-kadolph-VisqS2R3WNs-unsplash.jpg
Foto: Zachary Kadolph/Unsplash

Deltidsstudiet Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer der de yngste barna er.
Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, og som kan samarbeide med barn, personale og foreldre til beste for barnet.

Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. De yngste barna trenger trygghet og nærhet for å kunne utvikle seg og utforske verden. Det er derfor viktig med voksenpersoner som innehar kunnskapen om de yngste barnas særegenheter, samt ser betydningen av trygghet for barns læring, væremåte og trivsel.

Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium over to år med styrt progresjon. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren.
Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere eller personer med tilsvarende realkompetanse ansatt i barnehage. Studiet er yrkesrettet og praksisrelatert og foregår i et samspill mellom praktiske erfaringer og relevant teori.

Nettbasert/fysisk samling: 

Disse samlingene kan gjennomføres fysisk på skolen, men kan også gjennomføres nettbasert dersom fysisk oppmøte ikke er mulig. 

Undervisning vil foregå på ettermiddagstid for å gi mulighet til å kombinere studier med jobb.  

Asynkron samling:
Videoforelesning, gruppearbeid, individuelt arbeid som gjennomføres når studentene selv har anledning. Ikke krav om fysisk oppmøte eller deltakelse i sanntid. 

Selv om ikke hele klassen møtes fysisk på skolen hver uke, vil du likevel være en del av et klassemiljø og vil bli kjent med lærer og medstudenter gjennom nettsamlinger, digitale diskusjonsforum og gruppeoppgaver.

Samlingsdatoer

Studiet tilbys neste gang høsten 2024. Søknadsfrist 15.4.2024 via samordna opptak. 

Studiested

THYF Levanger, deltid

Boklister/litteratur

Litteratur Emne 1

Krav om politiattest

Til våre studier i helse- og oppvekstfag er det krav om politiattest (vandelsattest), jf Fagkolelovens § 27, Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 19 og Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag (internforskriften) § 3-2. 

Hvis du har fått tilbud på et fagskolestudium som krever politiattest, må du sende politiattesten til utdanningsstedet innen fire uker fra du har fått tilbud. Du skal ikke laste opp politiattesten i søknaden din.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Søkere som ikke sender politiattest, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring ved det aktuelle utdanningen.

Hvis du har merknader på politiattesten, må du kontakte fagskolen for mer informasjon om behandling av politiattester med merknader.

 

§ 3-2 Krav om politiattest

(1) Ved utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige, eller andre sårbare grupper som en del av praksisstudier eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten legger fram politiattest ved opptak eller i løpet av utdanningen, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 27, forskrift om fagskoleutdanning kapittel 4 og politiregisterloven § 37 og § 39.    

 

Hvor og hvordan søker jeg om politiattest?

Her søker du om politiattest.

Hvordan videresender jeg politiattesten?

Du kan skrive den ut og sende den i konvolutt med frimerke til denne adressen:

Trøndelag høyere yrkesfagskole
Sentralt postmottak, postboks 2560
7735 Steinkjer

Eller:

Du kan sende den digitalt ved å bruke denne linken: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/817920632
Her må du bruke bank-ID for å logge inn. 

NB! Det er svært viktig at den merkes med Trøndelag høyere yrkesfagskole.

 

Samlingsbasert/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 06.09.2023