Prosjektgjennomføring i tekniske produksjonsbedrifter

Dette bransjeprogrammet tilbys første gang høsten 2021 og er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som gir 10 studiepoeng og som kan kombineres med fulltidsjobb. Det vil være et obligatorisk forkurs med oppstart 26. august 2021.

Målgruppen er primært fagarbeidere som arbeider i direkte produksjon eller som formann i tekniske produksjonsbedrifter. 

Fagområdet er TIP (teknikk og industriell produksjon) med ulike typer fagbrev som platearbeidere, sveisere, CNC-operatører, industrimekanikere og industriell overflatebehandling. 

Samlinger:

Forkurs på  THYF avd. Steinkjer (Steinkjer vgs, Elvenget 10)
Rom: A004
Uke 34:  26. og 27. august
Uke 38:  23. og 24. september
------------------------------------------
Samlinger
Uke 42:  20. - 22. oktober
Uke 47:  24. - 26. november

Uke 50:  Innlevering av avsluttende oppgave

Læringsutbyttebeskrivelser:

Kunnskaper 

Kandidaten
- har kunnskap om begreper som benyttes i kvalitetssikring og -kontroll
- kjenner til aktuelle standarder og forskrifter for kvalitet og HMS
- har kunnskap om sammenhengen mellom økonomi og kvalitet på produktene
- har kunnskap om kvalitet og kvalitetssikrende aktiviteter som kan anvendes ved planlegging og gjennomføring av prosjekt i tekniske produksjonsbedrifter
- har kunnskap om begrep som benyttes innenfor HMS
- har kunnskap om prosjekt som arbeidsform
- har kunnskap om fasene i et prosjekt
- har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet som benyttes
- har kjennskap til ulike typer tekniske produksjonsbedrifter
- har kjennskap til ulike kontraktstyper som benyttes i teknisk produksjon

 Ferdigheter

Kandidaten
- kan være aktiv deltager ved utarbeidelse av prosjektmål og suksesskriterier
- kan anvende faglig kunnskap i tids- og ressursplanlegging av prosjekt
- kan dokumentere fremdrift og ressursbruk i prosjekt i eget arbeidsområde
- kan anvende aktuelle verktøy for risikokartlegging både innenfor HMS og tekniske produksjonsprosesser
- kan kartlegge en ikke ønsket situasjon ved gjennomføring av tekniske prosjekter og planlegge og gjennomføre korrigerende tiltak
- kan benytte metoder for kontroll og dokumentasjon av egen leveranse og innen eget ansvarsområde i et teknisk prosjekt

Generell kompetanse

Kandidaten
- har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper 
- har forståelse for rollefordelingen i prosjektorganisasjoner
- har forståelse for hvordan egen aktivitet kan påvirke delmål og hovedmål i prosjektet
- kan utføre arbeidet etter gjeldende prosjektplaner, tegninger og spesifikasjoner
- kan bygge relasjoner med og kommunisere godt med interne deltagere, leverandører, kunder, kontraktsmedhjelpere i tekniske prosjekt
- kan utvikle metoder for kontroll av arbeid innen eget ansvarsområde i et teknisk prosjekt

Opptakskrav:

Det generelle grunnlaget for opptak til våre studier er:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder
  • eller generell studiekompetanse
  • eller realkompetanse

Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Realkompetanse

Har du praksis og/eller utdanning som kan kompensere for opptakskravet til et studium, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetansen må være relevant for studiet du søker opptak til, og må gi deg de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre det aktuelle studiet. Realkompetanse er definert som de samla kunnskapene du har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på en annen måte.

Når du søker, gjør vi en individuell vurdering av dine kvalifikasjoner til det spesifikke studiet du søker om opptak til. For å få tilbud om studieplass må du dokumentere likeverdige ferdigheter og kunnskaper som andre søkere som får tilbud om plass etter ordinære rangeringsregler.

Kriterier for godkjent realkompetanse:

  • Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret
  • Du må ha minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og Vg2 (videregående kurs) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger).

Studiested:

Steinkjer (forkurset) og Levanger

Søknadsfrist:

Søknadsfristen er nå utløpt.

 

10 studiepoeng

Nett/deltid

Sist oppdatert 08.09.2021