Havmiljøet

I mars 2022 tilbyr vi et bransjeprogram innen marine fag som heter Havmiljøet. Dette er et deltidsstudium på 5 studiepoeng, nettbasert, som går i vårhalvåret 2022 med avsluttende eksamen i mai.

Om studiet

Emner (studiepoeng = stp)
Vern av havmiljøet 1 stp
Rømmingssikkerhet 1 stp
Vannkjemi 1 stp
Overvåkning av miljøparametere 1 stp
Begroing 1 stp


Tema

 • Kartlegging og identifisering av miljøpåvirkning
 • Utarbeide og implementere prosedyrer og forholdsregler for å hindre/begrense forurensning av marine miljøer
 • Betydning av proaktive tiltak for vern av havmiljøet
 • Kartlegge og vurdere årsaker til uønskede hendelser
 • Lede rømmingsforebyggende arbeid
 • Iverksetting og ledelse av konkrete tiltak ved rømming, aktuelt utstyr og systemer Hva påvirker vannkjemien og dens balanse
 • Vannkjemi sin betydning for og innvirkning på oppdrettsorganismer
 • Overvåkning, måling og registrering av vannkjemiparametere
 • Måleutstyr for vannkjemi
 • Vurdere og iverksette tiltak for å opprettholde et godt merdmiljø
 • Ulike typer begroing
 • Effekter av begroing for fisk og på utstyr/anlegg
 • Vurdering og iverksetting av tiltak for å hindre, redusere og bekjempe begroing

Arbeidskrav
Det er krav om 2 beståtte studieoppdrag/prosjekt for å få bestått. Muligheter for de som får bestått til å ta eksamen med karakter.

Studiestart
Uke 11 (mars 2022)

Kapasitet
Studiet har maksimum 20 studieplasser.

OPPTAKSKRAV
a) Fagbrev akvakultur eller
b) minst 5 års erfaring fra havbruk (realkompetansevurdering). 

Realkompetansevurdering
Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a) etter gjennomført realkompetansevurdering. Dette gjelder søkere med minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram som fordypningen bygger på. Relevant praksis kan være innenfor for eksempel akvakultur og servicebaserte sjønæringer. 

Legg kun ved relevant og attestert dokumentasjon.

Studiested
THYF avd. Ytre Namdal i Rørvik. 

Søknadsfrist
15.februar 2022. Her er søknadsskjemaet. 
Søknaden med dokumentasjon sendes til karkv@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 24.11.2021