Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Helseadministrasjon iStock.jpg
Foto: iStock

Dagens og morgendagens behov for å ta i bruk ny teknologi innebærer utfordringer både for samfunnet generelt og innen helse- og sosialsektoren spesielt. Dette innebærer behov for nytenking og økt kompetanse innen IKT generelt og pasientrettede IKT-systemer spesielt. For å imøtekomme endringer i arbeidsoppgaver, arbeidsmetoder og ny digital arbeidsflyt i forbindelse med innføring av Helseplattformen, trenger man å styrke kompetansen hos administrativt ansatte.

Målgruppe

Målgruppen for dette studiet er personer som har fagbrev eller kan dokumentere realkompetanse innfor følgende fag:

 • Helsesekretær
 • Tannhelsesekretær
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier

 

Om studiet

Studiet er organisert som et deltidsstudium, stedbasert med samlinger. Studiets emner er fordelt over to år (76 uker). 

Emnene:

 • Felles innholdsdel
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Organisasjon, organisasjonsutvikling og endring
 • Fagterminologi og pasientforløp
 • Digitalisering og saksbehandling
 • Hovedprosjekt
 • Praksis

 I studieplanen finner du ytterligere informasjon om læringsutbyttebeskrivelser, arbeidskrav, vurdering, eksamen etc. 

 

Studiested

THYF Levanger - deltid

Studieplaner

Studieplan Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Studieplan Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer 2023-2025

 

Bokliste

Pensumliste Emne 1 2022-23

 

Opptakskrav og her søker du:

Opptakskrav

Søkeside

Krav om politiattest

Til våre studier i helse- og oppvekstfag er det krav om politiattest (vandelsattest), jf Fagkolelovens § 27, Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 19 og Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag (internforskriften) § 3-2. 

Hvis du har fått tilbud på et fagskolestudium som krever politiattest, må du sende politiattesten til utdanningsstedet innen fire uker fra du har fått tilbud. Du skal ikke laste opp politiattesten i søknaden din.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Søkere som ikke sender politiattest, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring ved det aktuelle utdanningen.

Hvis du har merknader på politiattesten, må du kontakte fagskolen for mer informasjon om behandling av politiattester med merknader.

 

§ 3-2 Krav om politiattest

(1) Ved utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige, eller andre sårbare grupper som en del av praksisstudier eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten legger fram politiattest ved opptak eller i løpet av utdanningen, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 27, forskrift om fagskoleutdanning kapittel 4 og politiregisterloven § 37 og § 39.    

 

Hvor og hvordan søker jeg om politiattest?

Her søker du om politiattest.

Hvordan videresender jeg politiattesten?

Du kan skrive den ut og sende den i konvolutt med frimerke til denne adressen:

Trøndelag høyere yrkesfagskole
Sentralt postmottak, postboks 2560
7735 Steinkjer

Eller:

Du kan sende den digitalt ved å bruke denne linken: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/817920632
Her må du bruke bank-ID for å logge inn. 

NB! Det er svært viktig at den merkes med Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Samlingsbasert/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 29.08.2023