Prosjekt- og anleggsledelse i B/A

Dette bransjeprogrammet tilbys første gang høsten 2021 og er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som gir 10 studiepoeng og som kan kombineres med fulltidsjobb. Det vil være et obligatorisk forkurs med oppstart 26. august 2021.

Her finner du søknadsskjemaet.

Målgruppen er primært fagarbeidere i bygg- og anleggsbedrifter som arbeider direkte i produksjon, men også personell som har en lederrolle som bas. Personell som i dag jobber som prosjektledere vil også ha stort utbytte av studiet. 

Samlinger:

Forkurs
Uke 34: 26. og 27. august
Uke 38: 23. og 24. september
--------------------------------------------

Samlinger
Uke 41: 13. - 15. oktober
Uke 46:  17. - 19. november  

Uke 50: Innlevering av avsluttende oppgave

Læringsutbyttebeskrivelser:

Kunnskaper 

Kandidaten
- har kunnskap om kvalitetsbegrepet og sammenhengen mellom kvalitet og økonomi
- har kunnskap om ulike roller i et prosjekt
- har kunnskap om hvordan krav til HMS kan ivaretas ved gjennomføring av et bygge- og anleggsprosjekt
- har kunnskap om kvalitet og kvalitetssikrende aktiviteter som kan anvendes og er relevante ved planlegging og gjennomføring av et prosjekt
- har kunnskap om prosjekt som arbeidsform
- har kunnskap om fasene i et prosjekt
- har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet i bransjen
- har kunnskap om bygge- og anleggsbransjen
- har kjennskap til aktuelle kontraktstyper (NS84xx) og entrepriseformer som benyttes i bransjen

Ferdigheter

Kandidaten
- kan anvende faglig kunnskap til tids- og ressursplanlegging av et bygge- og anleggsprosjekt
- kan dokumentere fremdrift og ressursbruk innenfor eget arbeidsområde i prosjektet
- kan anvende sin faglige kunnskap til å vurdere sannsynlighet og konsekvens av mulige hendelser på en bygge- og anleggsplass
- kan anvende sin faglige kunnskap til å identifisere farekilder og kartlegge risiko
- kan kontrollere og dokumentere resultatet av et prosjekt (kvalitetssikring)
- kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for aktuelle problemstillinger i et bygge- og anleggsprosjekt
- kan kartlegge en ikke ønsket situasjon (avvik) ved gjennomføring av et prosjekt samt rapportere, planlegge og gjennomføre korrigerende tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten
- har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper i bygge- og anleggsprosjekt
- har forståelse for andre fag sine behov og utfordringer i prosjektet
- kan utføre arbeidet etter prosjektets krav, spesifikasjoner og tegningsunderlag
- kan rapportere status på fremdrift og økonomi i et prosjekt
- kan bygge relasjoner med og kommunisere godt med interne deltagere, leverandører, kunder og kontraktsmedhjelpere i et bygge- og anleggsprosjekt 

Opptakskrav:

Det generelle grunnlaget for opptak til våre studier er:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder
  • eller generell studiekompetanse
  • eller realkompetanse

Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Realkompetanse

Har du praksis og/eller utdanning som kan kompensere for opptakskravet til et studium, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetansen må være relevant for studiet du søker opptak til, og må gi deg de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre det aktuelle studiet. Realkompetanse er definert som de samla kunnskapene du har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på en annen måte.

Når du søker, gjør vi en individuell vurdering av dine kvalifikasjoner til det spesifikke studiet du søker om opptak til. For å få tilbud om studieplass må du dokumentere likeverdige ferdigheter og kunnskaper som andre søkere som får tilbud om plass etter ordinære rangeringsregler.

Kriterier for godkjent realkompetanse:

  • Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret
  • Du må ha minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og Vg2 (videregående kurs) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger).

Studiested:

Steinkjer

Søknadsfrist:

25. juni 2021. Du søker direkte til THYF i et eget skjema. 
NB! Det er et begrenset antall plasser. 

 

10 studiepoeng

 

Nett/deltid

Sist oppdatert 23.06.2021