Endring i smittevernkrav i skoleskyss

AtB-logo2.png

Iht trafikklysmodellen og gult lys vil det bli kjørt ordinær skoleskyss fom tirsdag 9.juni 2020. Med de nye kravene til smittevern.

I praksis betyr dette at rett til skoleskyss og rett til opplæring skal gå foran
avstandskravet i smittevernveileder for kollektivtrafikk der avstandskravet er til hinder for å få fraktet alle barn og unge på skolen.

Det henstilles fortsatt til mest mulig sykling og gange, samt foreldreskyss og at elever i samme kohort/husholdning sitter sammen i bussen. Dette ber vi skolene informere og veilede elevene i. Skoleskyssen vil også fortsatt være en lukket transport, kun for skoleelever, slik at øvrige reisende ikke vil gis tilgang til å benytte avgangene. Skoleelever som selv kjøper billett, som ikke har rett til fri skoleskyss vil gis tilgang. Billett kan da kun kjøpes via Mobillett/SMS billett.