Fraværsgrensa - krav om dokumentasjon

Krav om dokumentasjon.png

Fra skolestart høsten 22 gjelder den ordinære fraværsgrensa (10%-regelen). Alt helserelatert fravær skal dokumenteres med attest fra f.eks. lege (eller andre sakkyndige). Om fraværet i et fag overstiger 10 prosent vil eleven som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakter i faget.

Det kan ikke brukes egenmelding som dokumentasjon på fravær av helsegrunner dersom fraværet ikke skal telle mot fraværsgrensa. Fravær av helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig.

Alt helserelatert fravær vil igjen komme på vitnemålet, bortsett fra inntil 10 dager i løpet av skoleåret som det kan søkes om å få unntatt etter forskriften § 3-45.

Fraværskode «Midlertidig kode syk» vil etter skolestart 22/23 ikke lenger gjelde i Everyday.

Informasjon til elever og foresatte om fraværsgrensa

Det nasjonale rundskrivet inkludert fylkesdirektørens lokale presiseringer for Trøndelag fylkeskommune