Tilleggslån korona

Lånekassen.png

Studenter og elever over 18 år som har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen, kan ha rett til et tilleggslån.

Info om stipend og lån finner du her på LÅNEKASSENS NETTSIDER.

Studenter og elever som kan ha rett til tilleggslån korona må:

 • Kunne dokumentere inntektsnedgang i hele eller deler av perioden fra 16. juni 2020 til 15. juni 2021
 • Motta lån og stipend fra Lånekassen våren 2021
 • Ha fått lån og stipend fra Lånekassen i perioden de hadde nedgang i inntekt

Her finner dere mer informasjon om tilleggslån korona

Tilleggslån korona for studenter
Studenter som har mottatt lån og stipend etter forskriftens del 3, kan få et tilleggslån på 26 000 kroner. Av dette kan 10 400 kroner bli gjort om til stipend hvis studenten kan dokumentere inntektsnedgangen.

 De som kan få tilleggslån korona etter forskriftens del 3, er for eksempel: 

 • Universitets- og høyskolestudenter
 • Fagskolestudenter
 • Elever i videregående skole uten ungdomsrett
 • Elever ved folkehøyskoler

Både fulltids- og deltidsstudenter kan søke om tilleggslånet.

Tilleggslån korona for elever
Elever i videregående opplæring, som er 18 år eller eldre og som har mottatt lån etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte, kan ha rett til tilleggslånet på 26 000 kroner. Av dette kan 10 400 kroner bli gjort om til stipend hvis eleven kan dokumentere inntektsnedgangen.

Slik søker elevene/studentene om tilleggslån korona:
De studentene/elevene det gjelder vil motta et tilbud om tilleggslån korona på e-post fra Lånekassen, med en lenke til Dine sider. E-postene blir sendt ut puljevis fra og med 26. februar.

Søknadsfristen for tilleggslån korona er 30. juni 2021.

Følgende koronatiltak blir videreført:  

 • Elever og studenter som blir regnet som borteboere, men som må bo hjemme hos foreldre/foresatte på grunn av koronasituasjonen, kan fortsatt få borteboerstipend. Dette gjelder for vårsemesteret 2021
 • Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren, politistudenter, og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret
 • Ordningen med utvidet rett til betalingsutsettelser gjelder også i vårsemesteret 2021

Les mer om koronatiltakene som blir videreført her.

Vennlig hilsen

Lånekassen

---

Nynorsk

Studentar og elevar over 18 år som har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen, kan ha rett til eit tilleggslån. Vi håper at de kan hjelpe studentar/elevar med informasjon om tilleggslånet dersom dei tek kontakt.

Studentar og elevar som kan ha rett til lånet må:

 • Kunne dokumentere inntektsnedgang i heile eller delar av perioden frå 16. juni 2020 til 15. juni 2021
 • Motta lån og stipend frå Lånekassen våren 2021
 • Ha fått lån og stipend frå Lånekassen i perioden dei hadde nedgang i inntekt

Her finn de meir informasjon om tilleggslån korona

Tilleggslån korona for studentar
Studentar som har motteke lån og stipend etter del 3 av forskrifta, kan få eit tilleggslån på 26 000 kroner. Av dette kan 10 400 kroner bli gjort om til stipend dersom studenten kan dokumentere inntektsnedgangen.

 Dei som kan få tilleggslån korona etter del 3 av forskrifta, er for eksempel: 

 • Universitets- og høgskolestudentar
 • Fagskolestudentar
 • Elevar i vidaregåande skole utan ungdomsrett
 • Elevar ved folkehøgskolar

Både fulltids- og deltidsstudentar kan søke om tilleggslånet.

Tilleggslån korona for elevar
Elevar i vidaregåande opplæring, som er 18 år eller eldre og som har motteke lån etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte, kan ha rett til tilleggslånet på 26 000 kroner. Av dette kan 10 400 kroner bli gjort om til stipend dersom eleven kan dokumentere inntektsnedgangen.

Slik søker elevane/studentane om tilleggslån korona:
Dei studentane/elevane det gjeld vil motta eit tilbod om tilleggslån korona på e-post frå Lånekassen, med ei lenke til Dine sider. E-postane blir sende ut puljevis frå og med 26. februar.

Søknadsfristen for tilleggslån korona er 30. juni 2021.

 Følgande koronatiltak blir vidareført:

 • Elevar og studentar som blir rekna som bortebuarar, men må bo heime hos foreldre/føresette på grunn av koronasituasjonen, kan framleis få bortebuarstipend. Dette gjeld for vårsemesteret 2021.
 • Det blir gjort førebels fritak for inntektsgrensa ut året for studentar som jobbar i helse- og omsorgssektoren, politistudentar, og studentar som blir beordra til vernebuingsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.
 • Ordninga med utvida rett til betalingsutsettingar gjeld også i vårsemesteret 2021

Les meir om koronatiltaka som blir vidareført her

Vennleg helsing

Lånekassen