Ungdataundersøkelsen i Trøndelag

Ungdata.jpg

I de nærmeste ukene gjennomføres ungdataundersøkelsen ved vår skole. Undersøkelsen gjennomføres også ved andre skoler i fylket. For å gi et godt bilde av situasjonen i Trøndelag, er det viktig at så mange som mulig deltar. Det er frivillig å delta.

Ungdataundersøkelsen har som formål å:

 • Gi ungdommer som går på videregående skole i Trøndelag mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

 I undersøkelsen stilles det spørsmål om:

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Seksualitet
 • Regelbrudd, vold og rus
 • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon.

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus Midt).

Om gjennomføringen av undersøkelsen?

 • Alle klasser vil gjennomføre undersøkelsen på skolen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.
 • Undersøkelsen er frivillig. 
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det. 
 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

 Personvern:

 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
 • Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
 • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2024. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
 • Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).
 • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
 • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

 Kontaktinformasjon:

Ungdatakoordinator: rådgiver Camilla Nguyen tlf: 452 55 364, e-post: camng@trondelagfylke.no

Kontaktperson ved KoRus: rådgiver Jo Arild Salthammer tlf: 959 10 981, e-post: jo.arild.salthammer@stolav.no

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus Midt, på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune.

Last ned PDF her: Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen_VGS - Trondheim katedralskole (_11.02.20) (002).pdf

Det finnes også mer informasjon på ungdatas nettsider. http://www.ungdata.no/