Bedriftsnært yrkesfag - BYF

Hva er BYF – bedriftsnært yrkesfag? 
Bedriftsnært yrkesfag, BYF, er et yrkesfaglig utdanningsløp for utvalgte programområder ved bestemte skoler.  Opplæringen organiseres på en annen måte enn ordinært løp med 2 år i skole og 2 år i bedrift. BYF tilbys i lærefag som har et svært begrenset omfang til at det kan opprettes egne Vg2-klasser ved skolen. BYF er også tilgjengelig for voksne søkere.  
For skoleåret 2021/22 finnes følgende tilbud: 

Oppdal vgs: BYF Vg1 Restaurant og matfag – sluttkompetanse: Kokk, institusjonskokk, servitør og slakter. 

Oppdal vgs: BYF Vg2 Betong og mur – sluttkompetanse: Betong og murer 

Verdal vgs: BYF Vg2 Overflateteknikk – sluttkompetanse Maler 
Etter endt utdanning oppnår man fag/svennebrev innen det aktuelle lærefaget. 
Hvordan gjennomføres BYF 
BYF er en alternativ måte å organisere opplæringa i skole på, og følger gjeldende lov og forskrift. 
Gjennom BYF-modellen vil store deler av opplæringa foregå som lærling i en bedrift. Bedriften sørger for at du får opplæring i bl.a. praktiske ferdighet i et konkret lærefag. Opplæringen i bedrift skal også legge til rette for teoriopplæring frem mot sentralgitt eksamen etter beskrivelsene i vurderingskapitlet i læreplanen, Vg3/opplæring i bedrift. I tillegg skal det avlegges fag-/ svenneprøve.  
Fellesfagene (norsk, matematikk, samfunnsfag og engelsk) vil en skole ha ansvar for. Kroppsøving og yrkesfaglig fordypning utgår.  BYF følger gjeldende lov og forskrift. Opplæring i fellesfag blir vanligvis organisert i egne grupper ved en videregående skole. Du kan også gå opp til eksamen i fellesfag som privatist eller ta fag på nettskolen i Trøndelag. 
BYF som starter på Vg1 betyr at du er begynner som lærling rett etter grunnskolen. 
BYF som starter på Vg2 betyr at du går 1. året (Vg1) i skole og deretter har du tre års læretid i bedrift, med to års opplæring og ett års verdiskapning, totalt fire år.  
Fullført og bestått videregående opplæring som du har fra før, får du godskrevet etter retningslinjene i forskrift til opplæringsloven. 
Som lærling eller lærekandidat følger du de samme lover og tariffavtaler som andre arbeidstakere i bedriften. Les mer om dette her. 
 
Hvordan søkes det til BYF? 
BYF-tilbudene er søkbare på vigo.no for søkere med ungdomsrett og voksenrett. Nærskoleprinsippet gjelder ikke.  I tillegg er det intervju med representanter fra bedrift/ opplæringskontor og skole. Det er bedriften som til slutt avgjør hvem som skal få tilbud om plass. Lærekontrakten utgjør avtalen mellom lærling og bedrift/opplæringskontor. 
 
Nærmere orientering om tilbudet kan du få ved å henvende deg til: 

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no sine nettsider 

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

  • Første år

  • Andre år

    BYF Vg2 Overflateteknikk

  • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no