Ledelse havbruksoperasjoner

ledelse_havbruksoperasjoner_1.png

Ytre Namdal fagskole (høyere yrkesfaglig utdanning) tilbyr nå et helt nytt studie i Norge rettet mot arbeidsoperasjoner i havrommet. Studiet har oppstart høsten 2020.

Ta gjerne kontakt med skolen for spørsmål angående studiet.

OM STUDIET

Studiet er nettbasert med samlinger hvor et år tas over 2 år. Samlinger på til sammen 240 timer. 5 samlinger a 3 dager pr år (8 timer pr dag pr. gang) Det skal godt kunne kombineres med jobb.

EMNER:

  • Ledelse
  • Fiskevelferd
  • Håndtering og bruk av båt og utstyr
  • Fortøyninger og anlegg i sjø
  • Arbeidsoperasjoner/m simulatortrening
  • Havmiljøet

Studiet 1-årig fagskoleutdanning i havbruksoperasjoner skal utdanne personell på ledernivå til sjøbasert servicenæring. Utdanningen skal bidra til en økt formalkvalifikasjon, der ledelse, sikkerhet og fiskevelferd er sentrale områder i opplæringen.

Studentene skal få en fremtidsrettet, oppdatert og direkte yrkesrettet utdanning i havbruksoperasjoner, som skal gi et kompetansenivå som gjør dem attraktive i alle typer bedrifter som jobber med operasjoner i havrommet.

Etter avsluttet studie skal studentene ha kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som gjør dem i stand til å gjennomføre og lede arbeidsoperasjoner i havrommet på en sikker måte og i henhold til lover, regelverk og anerkjente prinsipper.

Utdanningen skal sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft til en del av sjømatnæringen i sterk vekst, der næringen selv peker på helhetlig kompetanse og spesielt fokus på ledelse av arbeidsoperasjoner som kjernepunkt.

Opplæringen skal legge grunnlag for en atferd som gjør at fiskevelferd og HMS for ansatte blir ivaretatt.
Opplæringen skal gi studentene forståelse for samspillet mellom teknologi, biologi, miljø og samfunn.
Opplæringen skal bidra til å utvikle samarbeid, kommunikasjon og evnen til å kartlegge, vurdere og handle ut i fra situasjoner som oppstår.

Opptakskrav:

Det generelle grunnlaget for opptak er:
a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i akvakulturfaget
b) realkompetanse

Realkompetansevurdering

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a) etter gjennomført realkompetansevurdering. Dette gjelder søkere med minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram som fordypningen bygger på. Relevant praksis kan være innenfor for eksempel akvakultur og servicebaserte sjønæringer.

Søknad:
Du søker inntak til fagskolen på www.samordnaopptak.no innen 15.april hvert år.

Ta gjerne kontakt med skolen for spørsmål angående studiet:

Sist oppdatert 10.02.2020