Eksamen og klagerett

 

 • Eksamen for våren gjennomføres i perioden 21. mai til 12. juni 2024.
 • Alle elever får informasjon i sine klasser om eksamenstrekk og eksamensgjennomføring.
 • Melding om skriftlige trekkfag 15. mai 2024 klokka 09.00.

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemminger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette. Manglende ferdigheter i norsk er ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Søknad om særskilt tilrettelegging skal leveres til den skolen du skal avlegge eksamen. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må følge søknaden og kan være skrevet av:

Søknad om særskilt tilrettelegging skal leveres til den skolen du skal avlegge eksamen. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må følge søknaden og kan være skrevet av:

 • Psykolog/lege/fysioterapeut angående sykdom/funksjonshemminger
 • Logoped/spesialpedagog (for eksempel pedagogisk-psykologisk tjeneste) når det gjelder lese- og skrivevansker og/eller andre lærevansker.

Uttalelsen fra sakkyndig instans må tydelig anbefale innholdet i den særskilte tilretteleggingen.

Søknadsskjema om særskilt tilrettelegging ved eksamen

 • Det er 10 dagers klagefrist fra offentliggjøring av karakteren.
 • For vg3 blir standpunktkarakterene offentliggjort 8. juni og klagefrist er 18. juni. For å få hurtigbehandling er det viktig at klage sendes så snart som mulig.
 • For vg1 og vg2 blir standpunktkarakterene offentliggjort 15. juni og klagefrist er 25. juni.
 • Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og sendes skolen. Bruk elektronisk skjema ved å trykke HER. Datèr og signer elektronisk.
 • Klagenemndas oppgave er å vurdere om lærer har satt karakter i henhold til forskrift, ikke om karakteren er riktig eller ikke. Når elev får medhold, skal rektor i samråd med faglærer gjøre en ny vurdering og fastsette endelig karakter. Denne blir enten den samme som opprinnelig, hevet eller nedsatt. Lærer kan ha feilført karakter, så ta kontakt med lærer før du sender en klage
 • Når skolen har mottatt klagen fra elev, sendes den til faglærer som blir bedt om å gi en begrunnelse for karakteren.
 • Når skolen har fått begrunnelse fra lærer, vil denne sammen med klage fra elev og rektors redegjørelse for saksbehandling oversendes klagenemnd. Det sendes samtidig en kopi til elev. Hvis elev godtar begrunnelsen for standpunktkarakter, kan klagen trekkes ved at elev gir skolen beskjed om det.
 • Hvis klagenemnd er i tvil om vurderingsforskriften er fulgt, vil eleven få medhold, og saken sendes tilbake til skolen. I samråd med lærer fastsetter rektor endelig karakter med bakgrunn i det vurderingsgrunnlaget som foreligger.
 • Når karakteren er fastsatt, er den endelig og kan ikke påklages.
 • For elever på vg1 og vg2: Det kan bare klages på standpunkt, ikke på terminkarakter (T2) i fag som ikke er avsluttet, f.eks. kroppsøving.
 • Du kan ikke klage på karakter til muntlig eksamen. Årsaken til dette er at klagenemnda ikke har dokumentasjon på elevens måloppnåelse.
 • Eleven kan klage på formelle feil ved gjennomføring av eksamensgjennomføringa.
 • Hvis klagenemda gir medhold i klagen, kan eleven enten velge å gå opp til ny eksamen med nytt trekk, eller ikke gå opp til eksamen. Dette vil framkomme som en merknad i vitnemålet, og kravet til antall eksamener vil være oppfylt.
 • Når en elev har fått IV eller 1 i standpunktkarakter, er faget ikke bestått.
 • Når en elev har fått IV, må eleven melde seg opp til eksamen som privatist og betale eksamensavgift (privatistweb.no). Dette kan skje 1.-15.9 eller 15.1-1.2.
 • Har eleven fått karakteren 1, må eleven melde seg opp til eksamen innen 15. september. Dette skjer ved at elev leverer oppmeldingsskjema til skolen.
 • Hvis eleven ikke melder seg opp til eksamen, blir karakteren strøket, og eleven må melde seg opp som privatist og betale eksamensavgift.
Sist oppdatert 17.01.2023