Elevmedvirkning

Elevrådet

Elevrådet er elevenes talerør overfor rektor og ledelsen. Elevrådet består av tillitsvalgte fra alle klasser, og disse velges kort tid etter skolestart. Elevrådet velger elevrådsstyre og to representanter med vararepresentanter til skoleutvalget og fire representanter til skolemiljøutvalget. Dette er viktige rådgivende organ overfor skolen og rektor. I skolemiljøutvalget skal elevene ha flertall. De møter med fire representanter, mens ledelse og ansatte har tre representanter i skolemiljøutvalget. Elevrådet har en fast kontaktperson fra de ansatte som de samarbeider tett med.

Elevrådet er en unik mulighet for å sikre at elevenes stemme blir hørt da de har jevnlige møter med skolens ledelse.  Har du noe du synes bør endres eller tas opp på skolen, ta kontakt med noen i elevrådet!

Et aktivt elevråd er med på å skape en positiv skolehverdag for både elever og ansatte. Elever som velges inn i elevrådsstyret, får tildelt en attest for deltakelsen. Den kan komme godt med i sammenheng med for eksempel jobbsøking og tar seg godt ut på en cv.

Det velges et nytt elevråd hvert skoleår, og det er det sittende elevrådet som avgjør hvilke saker de ønsker å jobbe med. Foruten tema som tas opp med skolens ledelse, er det også vanlig at det legges til rette for sosiale arrangement. Eksempler fra årets aktiviteter:

  • Solidaritetsdag – elevrådet avgjør hvilken organisasjon de vil støtte, og elevene får bruke en skoledag til arbeid ute i bedrifter og heimer. I 2023 ble det samlet inn penger til Barnekreftavdelingen  ved St. Olavs Hospital. På bildet er Vilde, Nora og Peder fra elevrådsstyret på besøk for å overrekke gaven på vegne av elevene ved Gauldal vgs.
  • Elevstyrt dag – i år hadde vi en aktivitetsdag før jul med volleyballturnering for hele skolen inkludert ansatte.
  • Pride

 

  • Klesbyttedag – i samarbeid med Midtre Gauldal Frivilligsentral arrangerte elevrådet klesbyttedag i lunsjen samme dag som frivilligsentralen hadde sitt arrangement på ettermiddag/kveld.

  • Trafikksikkerhetsdag-hele elevrådsstyret deltok med lærerrepresentant på Trygg Trafikk sin trafikksikkerhetsdag på Stjørdal.
  • Elevtinget- representanter fra elevrådsstyret deltok en hel uke på elevtinget på Gardermoen der de møtte medelever fra hele landet. Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte! Her samles elever fra hele Norge i fem dager for å lage verdens beste skole.

 Elev- og lærlingeombud

Elev- og lærlingombudet (ELOT) jobber for å sikre dine rettigheter som elev, lærling og lærekandidat i videregående opplæring. De jobber for din rett til et trygt og godt skole- og læringsmiljø og trygge inkluderende lærebedrifter. Du kan spørre dem om alle rettigheter og plikter du har som elev, lærling eller lærekandidat. De hjelper deg i enkeltsaker hvis du trenger det. DE HAR TAUSHETSPLIKT OG ER GRATIS Å KONTAKTE.

Elev- og lærlingombudet (ELOT) - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

 

 

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Elevundersøkelsen (udir.no)

Sist oppdatert 05.07.2023