Skolestartinformasjon

1. INFORMASJON OM SKOLESTARTEN FØRSTE SKOLEDAG  

Trinn Tidspunkt  Sted  
 Vg1  09:00 Skolens flerbrukshall  
 Vg2  11:00
 Vg3  12:00

Første skoledag avsluttes kl. 14.55. Skolebussen drar kl. 15.00.

Elever som skal leie hybel på skolens internat:
Oppmøte onsdag 15. august fra kl. 18.00 til kl. 20.00 for å flytte inn på tildelt hybel. Dere vil da bli tatt imot av husmor, miljøarbeidere og vaktmester i skolens kantine.

NB! Bruk hovedinngangen (markert med gul innramming)

For å få bekreftet plass på hybel er det viktig at du krysser av for hybel i påmeldingsskjemaet. Vi må holde igjen noen plasser til 2. inntaket som kommer 8. august.

2. UNDERVISNINGSMATERIELL/ARBEIDSKLÆR (SE UNDER "INFORMASJON OM ARBEIDSTØY") 
Elever har ansvar for å skaffe seg arbeidsklær og skrivemateriell. Se utstyrslister på skolens hjemmeside.

Eleven har ansvar for å skaffe seg personlig verneutstyr, mens skolen har ansvar for at elevene har tilgang på kostbart verneutstyr/spesielt verneutstyr som brukes av flere. 

Dersom elever er usikre på hvilket arbeidstøy og verneutstyr som er nødvendig, bør elevene vente med å gjøre innkjøp av arbeidsklær og spesielt utstyr til de har møtt faglærer som kan gi gode råd om hva som fungerer best.

NB! Elevene skal ikke kjøpe lærebøker, da skolen låner ut alle lærebøkene. Elevene skal heller ikke kjøpe kalkulator, da PC blir brukt til regneoperasjoner som krever slikt utstyr.

3 LÆREBOKKONTRAKT
Hvis du var elev fra skoleåret 2017-2018 og allerede har signert kontrakt for lån av lærebøker, slipper de å signere en gang til, så lenge de er elev i videregående skole. Kontrakten ligger på skolens hjemmeside under "For elever" og kan lastes ned derfra. Den må signeres og returneres til kontaktlærer første skoledag. Signeringen gjøres av eleven dersom han/hun er over 18 år. Dersom eleven ikke er fylt 18 år, må signeringen gjøres av foresatt.

NB! Eleven får ikke utdelt lærebøker før signert kontrakt er levert.

4. LÅNEKASSEN
Elever som har takket ja til skoleplass må selv søke om støtte av Statens lånekasse. Elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, annen støtte er behovsprøvd. Se mer om dette på nettside til Lånekassen www.lanekassen.no . Utsyrsstipendiet skal dekke kostnadene til nødvendig individuelt utstyr som eleven trenger i opplæringen, f.eks arbeidstøy og skrivesaker.

Digital postkasse
Nå kan elevene motta svarbrevet fra Lånekassen elektronisk og signere digitalt. Er eleven under 18 år, må en av foreldrene opprette digital postkasse før eleven søker om stipend. Når eleven får svarbrevet fra Lånekassen, får en av foreldrene en kopi av svarbrevet i sin postkasse og kan signere med en gang.

 

5. PRIVAT PC 
Alle elever i Trøndelag fylkeskommune skal bruke privat PC på skolen. Skolen har ikke PCer til utlån utover dagsutlån.

Elevene vil få opplæring i hvordan de skal koble seg til fylkeskommunens trådløsnett i løpet av de første skoledagene. De vil være brukere på fylkeskommunens trådløsnett, og må sette seg inn i og akseptere fylkeskommunens IKT- reglement.
Les mer om Elev-PC ordningen her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/elevpc/

6. SKOLESKYSS 
Fra skoleåret 2018-2019 skal du søke digitalt om skoleskyss på egen søknadsportal.

Nettadresse: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/

Her finner du all informasjon om du hvordan du skal søke.

Det er i år ingen aldersgrense for å søke om skyss. Regler for skyss kan du finne på denne nettadressen: https://www.trondelagfylke.no/contentassets/0f9b39b793eb49b194d60795e2ad7d6e/brukerveiledning_soknadsportal.pdf

Alle elever som har rett på skoleskyss, må hvert år søke på nytt digitalt. Søknad om avstandsskyss (minst 6 km en veg mellom bosted og skole)

Fra første skoledag går skolebuss nr. 9919 for Trondheims elever fra Sentralbanestasjonen. Fra Støren går buss nr. 5004 til Skjetlein vgs. Bussen er på skolen til kl 08:00. Ellers kan elever benytte seg av buss nr 71 fra Heimdal til Skjetlein. Skolebuss ved skoledagens slutt kl. 14.55 går 5 minutter etter skoleslutt.

Følg med på vår hjemmeside http://www.skjetlein.vgs.no der legges det ut bussruter for skoleåret 18/19 i løpet av juli.

 7. SKOLENS INTERNAT
Skolen har elevinternat med 27 enkeltrom, hybelprisen er 4 300,- kroner pr.måned (inkl. strøm, internett og middag de 4 første skoledagene i uka.

Det er tilsatt miljøarbeider/hvilende nattvakt for å veilede elevene, bidra til aktiviteter, ha brannvakt og påse at internatreglementet blir overholdt. Miljøarbeider er til stede i tidsrommet 1900 (22:00 på søndag) til 06:30. Kantina er åpen for kjøp av frokost, formiddagsmat og drikke hver skoledag. Det er kjøleskap på hvert rom og te-kjøkken i 1. etasje og TV stue i 2. etasje. Elevene må selv ha med sengetøy, spisebestikk, vaskemiddel m.m. 

Internatplassen er knyttet til skoletilbudet og kan ikke opprettholdes hvis eleven ikke har elevstatus. Internatreglementet inngår som en del av skolereglementet. Internatet er forbeholdt elever som ikke kan komme seg til skolen med ordinær skoleskyss.

De som ønsker å bo på internatet, krysser av under "Registrering" så snart som mulig. Bekreftelse på tildeling av hybel skjer fortløpende etter ca. 09.08.17. Ved tildeling av hybel: returneres utfylt og signert leiekontrakt til skolen snarest, før innflytting. Leiekontrakten vil bli utsendt sammen med brev om tildelt hybel.  Nøkkel leveres ut ved frammøte.

8. VALG AV TEMA I YRKESFAGLIG FORDYPNING - GJELDER NATURBRUK
Dette gjelder elever på utdannings-program for Naturbruk, vg1 og vg 2.

På utdanningsprogram for naturbruk kan elevene oppnå enten yrkeskompetanse eller studiekompetanse. I faget Yrkesfaglig fordypning, 6t/uke på vg 1 og 9t/uke på vg 2 skal elevene angi tema ut i fra sine interesser, hvilken kompetanse de ønsker etter fullført videregående opplæring og hva de ønsker å gjøre etter videregående oppling. Dette registreres under "Registrering" 

 Interesseområder for elever på vg1 Naturbruk

-Landbruk
-Skogbruk
-Hestefag
-Sports- og familiedyr
-Naturbruk med Realfag  

Skolens fordypningsområder innen Yrkesfaglig fordypning vg2:

- Landbruk teknikk
- Hund/smådyr
- Realfag 

Elevene vil få nærmere informasjon om innholdet i disse fordypningsområdene etter skolestarten for at det skal bli lettere å velge.
NB! Når det gjelder fordypning i realfag, er det viktig at elever som ønsker studiekompetanse, krysser av i vedlagte tabell da dette er viktig for skolens planlegging.

 

Mer informasjon om yrkeskompetanse og studiekompetanse

1) Yrkeskompetanse
Skolen har flere tilbud som fører fram til yrkeskompetanse, to av tilbudene på naturbruk kan gi fagbrev:

  • Vg2 Heste- og hovslagerfaget
  • Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfaget
  • Et tredje tilbud gir etter tre år i skole på naturbruk tittelen agronom. 

2) Studiekompetanse
Skolen har to tilbud som gir studiekompetanse:

  • Generell studiekompetanse får du ved å gå vg3 studieforberedende naturbruk etter vg1 og vg2.
  • Generell studiekompetanse m/fordypning i realfag får du ved å velge Realfagspakken allerede fra vg1. Realfagspakken passer for de som er flinke i realfag (fra karakteren 4 og oppover fra ungdomsskolen). Mange av de som går fordypning i realfag på Skjetlein, søker seg inn på veterinærstudiet eller tilsvarende universitetsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Andre søker seg til sivilingeniørstudier ved universiteter eller til forskjellige høyskolestudier. NB! Disse elevene må starte med flere timer realfag allerede på vg 1. I løpet av tre år på Skjetlein får de med seg de realfagene som kreves på ulike studier nevnt foran. De vil si at de som velger realfag under "Registrering" får 5 timer matematikk og 5 timer naturfag på vg1.

 

9. VALG AV FAG FOR ELEVER SOM ER TATT INN På PåBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE (30 t/uke)
Elevene kan velge mellom Sosialkunnskap, Biologi 1 og Biologi 2, du kan angi ditt ønske under "Registrering".

Endelig fagvalg vil bli gjennomført skriftlig første skoledag, etter at faglærere har informert om fagenes innhold. NB! Elever kan ta Biologi 2 uten først å ha tatt biologi 1.

10. DIVERSE
Undervisningsdagen avvikles innenfor følgende tidsrammer: 

 

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Start

08:15

08:15

08:15

08:15

08:15

Slutt

15:45

15:45

14:05

14:55

14:55

 

Velkommen til et positivt skoleår ved Skjetlein videregående skole! 

Med hilsen

Helèn Pedersen

Rektor

Sist oppdatert 24.07.2018