Hva er THYF?

Fagskole, eller høyere yrkesfaglig utdanning som utdanningsnivået nå omtales som i det nye lovverket som ble vedtatt av Stortinget sommeren 2018, er kortere, praksisnære, yrkesrettede utdanninger. Utdanningene har en varighet på mellom et halvt og to år (heltid). For den som velger deltidsstudier varer studiene fra ett til fire år. Særpreget ved høyere yrkesfaglig utdanning er at den gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Trøndelag høyere yrkesfagskole er den offentlige fagskolen i Trøndelag. I 2018 ble det vedtatt å slå sammen de sju fagskolene i fylket under én felles administrasjon. Høsten 2020 begynte de første studentene ved den "nye" Trøndelag høyere yrkesfagskole, forkortet til THYF.

THYF tilbyr i dag høyere yrkesfaglig utdanning innen mange ulike fagretninger – tekniske fag, maritime fag, helsefag, oppvekstfag, landbruksfag, havbruksfag, matteknikk og reiselivsfag.

Vi har sju studiesteder i Trøndelag – Ytre Namdal (Rørvik), Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Chr. Thams (Løkken) og Gauldal (Støren). Studiestedene er samlokalisert med videregående skoler. THYFs  administrasjon er lokalisert i Mindes Hus, Værnesgata 23, i Stjørdal sentrum.

THYF har studieåret 2022/2023 ca 1230 studenter. Mange av studentene går på stedbaserte heltidsutdanninger, men flertallet går på samlingsbaserte og nettstøttede deltidsutdanninger.

Skolen har et nært samarbeid med ulike bedrifter, og arbeidslivet er involvert blant annet i utarbeiding og revisjon av studieplaner, stiller seg til disposisjon for hospitering og utplassering fra studenter og bidrar med gjesteforelesninger.

Sist oppdatert 23.11.2022