Barn med særskilte behov

marisa-howenstine-Cq9slNxV8YU-unsplash.jpg
Foto: Unsplash

Studiet tilbys som et deltidsstudium over 2 år og gjennomføres med en fast undervisningsdag pr. uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Praksis gjennomføres fortrinnsvis på egen arbeidsplass i barnehage, skole/SFO hvor studentene gjennomfører et endrings- og utviklingsarbeid som danner utgangspunktet for eksamen.

Studiet bygger på nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO, og er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.     

Hva lærer du?                                                                                       

I  barnehage, skole eller SFO skal barna møte profesjonelle yrkesutøvere med god kompetanse og gode ferdigheter. De skal også oppleve brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid. I løpet av studiet vil du lære om kommunikasjon, samhandling, sosial utvikling og kompetanse, som kan bidra til å fremme læring og trivsel hos barn med særskilte behov. Du vil få en innføring i pedagogiske og didaktiske metoder, samt prosesser og verktøy som bidrar til en helhetlig utvikling hos barn. Videre får du kunnskap om forhold som påvirker barns læring. Vi tar sikte på å utdanne reflekterte yrkesutøvere innen oppvekstfagene med gode kunnskaper og ferdigheter om barn og unges situasjon i dagens Norge og om aktuelle utfordringer som vi står overfor.

Organisering av studiet

Studiet er organisert som en kombinasjon av selvstudier og ukentlige samlinger. Samlingene gjennomføres som hybridundervisning og forstås som undervisning i sanntid der studentgrupper møtes til samme undervisningsøkt på ulike måter. Dette betyr at noen studenter deltar fra våre undervisningsrom og noen via internett (synkron undervisning). Ved sykdom eller annet fravær, kan studentene se undervisningsopptak (asynkron undervisning) i etterkant. En slik tre-delt organisering gjør at studiet blir mer fleksibelt, slik at du kan ta utdanning mens du jobber og der du bor. 

Det vil bli gitt obligatoriske arbeidskrav som krever fysisk eller digital deltakelse. 

Oppbygging av studiet​

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Pedagogikk og didaktikk
Emne 3: Helsefremmende og forebyggende arbeid
Emne 4: Barn og unge med særskilte behov
Emne 5: Praksis over 10 uker inkl. veiledning
Emne 6: Hovedprosjekt

Studiested

THYF Chr. Thams, deltid
Fosen studiesenter
Namdal studiesenter

Studieplan

Studieplan Barn med særskilte behov 2024-2026

Studieplan Barn med særskilte behov 2023-2025

Samlingsplan

Samlingsplan 1BS Barn med særskilte behov høst 2024.pdf

Bokliste

Bokliste Barn med særskilte behov studieåret 2023-2024

 

Krav om politiattest

Til våre studier i helse- og oppvekstfag er det krav om politiattest (vandelsattest), jf Fagkolelovens § 27, Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 19 og Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag (internforskriften) § 3-2. 

Hvis du har fått tilbud på et fagskolestudium som krever politiattest, må du sende politiattesten til utdanningsstedet innen fire uker fra du har fått tilbud. Du skal ikke laste opp politiattesten i søknaden din.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Søkere som ikke sender politiattest, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring ved det aktuelle utdanningen.

Hvis du har merknader på politiattesten, må du kontakte fagskolen for mer informasjon om behandling av politiattester med merknader.

 

§ 3-2 Krav om politiattest

(1) Ved utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige, eller andre sårbare grupper som en del av praksisstudier eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten legger fram politiattest ved opptak eller i løpet av utdanningen, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 27, forskrift om fagskoleutdanning kapittel 4 og politiregisterloven § 37 og § 39.    

 

Hvor og hvordan søker jeg om politiattest?

Her søker du om politiattest.

Hvordan videresender jeg politiattesten?

Du kan skrive den ut og sende den i konvolutt med frimerke til denne adressen:

Trøndelag høyere yrkesfagskole
Sentralt postmottak, postboks 2560
7735 Steinkjer

Eller:

Du kan sende den digitalt ved å bruke denne linken: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/817920632
Her må du bruke bank-ID for å logge inn. 

NB! Det er svært viktig at den merkes med Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Samlingsbasert/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 24.05.2024