Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Hender iStock-614212068.jpg
Foto: iStock

Studiet er et deltidsstudium på 60 studiepoeng over 2 år med fysiske samlinger og nettstøtte. Inkludert er praksis med en varighet på 10 uker/300 timer. Praksisen kan gjennomføres på intern (egen) arbeidsplass, dersom den er egnet. Fortrinnsvis 50/50 fordeling mellom intern og ekstern.

Hva lærer du?
Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse og faglig kompetanse, som kan kartlegge og iverksette tiltak. Studiet omhandler forebyggende arbeid og helsefremmende arbeid. Du vil lære om oppfølging og behandling av den enkelte bruker og deres pårørende og samordning av tjenester som legger til rette for god psykisk helse. Sentralt er å styrke den enkelte bruker sin mestringsevne, selvstendighet og medvirkning.

Organisering av studiet
Studiet er et deltidsstudium med samlinger og/eller nettundervisning. Studiet er inndelt i ulike emner som bygger på hverandre. Det er ulike former for obligatoriske arbeidskrav i hvert emne. Studiet avsluttes med et skriftlig fordypningsarbeid med påfølgende muntlig høring.

Oppbygging av studiet
Studiet bygger på nasjonal plan utarbeidet av Nasjonalt fagskoleråd, og er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.

  • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
  • Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
  • Emne 4: Behandling, oppfølging og koordinering
  • Emne 5: Praksis
  • Emne 6: Hovedprosjekt

Studiesteder

THYF Chr. Thams
THYF Levanger 
Fosen studiesenter
Namdal studiesenter

Samlingsplaner

Samlingsplan 1PS Psykisk helsearbeid og rusarbeid Levanger høst 2024.pdf

Samlingsplan 2PS Psykisk helsearbeid og rusarbeid Levanger høst 2024.pdf

 

 

Studieplan Psykisk helse og rusarbeid 2024-2026 (under redigering; endelig versjon vil komme i Edutorium)

Studieplan psykisk helse og rusarbeid rev.01.2023-2025

Bokliste
Bokliste er under revisjon og vil publiseres så snart den er godkjent.. 

 

Krav om politiattest

Til våre studier i helse- og oppvekstfag er det krav om politiattest (vandelsattest), jf Fagkolelovens § 27, Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 19 og Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag (internforskriften) § 3-2. 

Hvis du har fått tilbud på et fagskolestudium som krever politiattest, må du sende politiattesten til utdanningsstedet innen fire uker fra du har fått tilbud. Du skal ikke laste opp politiattesten i søknaden din.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Søkere som ikke sender politiattest, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring ved det aktuelle utdanningen.

Hvis du har merknader på politiattesten, må du kontakte fagskolen for mer informasjon om behandling av politiattester med merknader.

 

§ 3-2 Krav om politiattest

(1) Ved utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige, eller andre sårbare grupper som en del av praksisstudier eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten legger fram politiattest ved opptak eller i løpet av utdanningen, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 27, forskrift om fagskoleutdanning kapittel 4 og politiregisterloven § 37 og § 39.    

 

Hvor og hvordan søker jeg om politiattest?

Her søker du om politiattest.

Hvordan videresender jeg politiattesten?

Du kan skrive den ut og sende den i konvolutt med frimerke til denne adressen:

Trøndelag høyere yrkesfagskole
Sentralt postmottak, postboks 2560
7735 Steinkjer

Eller:

Du kan sende den digitalt ved å bruke denne linken: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/817920632
Her må du bruke bank-ID for å logge inn. 

NB! Det er svært viktig at den merkes med Trøndelag høyere yrkesfagskole.

 

Samlingsbasert/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 24.05.2024