Elevtjenesten

Samtaleterapi

Helsetjenester

Fastlege i Meråker

Vi oppfordrer elever som bor på hybel i Meråker til å velge fastlege i Meråker kommune.

For elever som bor på hybel i Meråker kan det by på praktiske utfordringer å ha fastlege i hjemkommunen. Spesielt hvis det oppstår behov for oppfølging over tid, på grunn av sykdom eller skade.
Fastlegene ved Meråker legekontor vil være en del av et Idrettsmedisinsk team ved Meråker videregående skole.

Meråker videregående skole samarbeider med Meråker kommune om å gi elevene et best mulig tilbud om helsetjenester.
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helsetjenester. Dette innebærer bl.a. helsesykepleier og hjelp ved ulykke, skade og andre akutte situasjoner. Alle våre elever har tilgang til disse tjenestene.

Mange av elevene som bor på hybel har fastlege i sin hjemkommune. Det byr på noen praktiske utfordringer når eleven på grunn av sykdom eller skade, har behov for oppfølging over tid. Vi anbefaler derfor elever/foresatte som bor på hybel i Meråker å velge fastlege i Meråker kommune. Det vil gi deg som elev tilgang til fastlege i nærmiljøet og fastlegene vil også være en del av et Idrettsmedisinsk team ved Meråker videregående skole.

Ordningen gir elevene et tilgjengelig og forutsigbart helsetilbud.

«Alle som har rett til en fastlege har også en rett til å velge hvem som skal være fastlege.
Det er anledning til bytte fastlege to ganger pr. kalenderår.
Du kan velge fastlege i en annen kommune enn du bor. Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år.»

(helsenorge.no)

Se helsenorge.no for informasjon om bytting av fastlege. Der finner du også oversikt over tilgjengelige fastleger i Meråker.

Idrettsmedisinsk team

Idrettsmedisinsk team består av lege, helsesykepleier og fysioterapeut.
Time til lege og fysioterapeut koster 200 kroner, og bestilles i skolens ekspedisjon.
Helsesykepleier har drop-in, men du kan gjerne sende en melding for å avtale tid. Besøk hos helsesykepleier koster ingenting.
Helsesykepleier Britt-Mari 488 82 137.

Helseteamet bruker helsekontoret ved testlabben.

Tilgjengelighet:

 • Lege
  Hver onsdag 16.00-18.00
 • Fysioterapeut
  Mandag 14.00-15.00 og onsdag 14.00 – 16.00
 • Helsesykepleier
  Partallsuker: Torsdag kl. 9.30-15.30
  Oddetallsuker: Onsdag kl. 9.30-15.30 og Torsdag kl. 09.30-13.30​

Hos helsesykepleier får du en voksen å snakke med når det gjelder spørsmål eller tanker om din fysiske og psykiske helse.

Eksempel på tema: 

 • Kosthold
 • Spiseproblematikk
 • Prevensjonsveiledning
 • Seksuelt overførbare infeksjoner
 • Graviditet
 • Rus
 • Søvn
 • Trivsel/mistrivsel
 • Stress

Dette er bare eksempler på tema, man kan ta opp hva som helst. Ingen spørsmål eller tema er for lite eller stort. Helsesykepleier har taushetsplikt!
Helsesykepleier samarbeider også med lærere og trenere, og kan delta i undervisning i enkelte sammenhenger. 
Hvis du er usikker på hvor du skal begynne så ta kontakt med helsesykepleier. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT kan gi råd og veiledning om psykososiale vansker og lærevansker til enkeltpersoner, familier og skoler. Dette gjelder både i forhold til de enkeltes vansker samt systemarbeid for å forebygge denne typen vansker.

Lovverket peker på to hovedområder for PPT sin virksomhet:

 • PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
 • PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det.

PPT har en egen side med informasjon om sine tjenester og kontaktinformasjon.

Rådgivertjeneste

Rådgivers rolle

Rådgiver skal være til hjelp for elevene i skolesamfunnet, og skal blant annet:

 • Formidle studie- og yrkesorientering
 • Gi rettledning i forbindelse med fagvalg og ønsket studiekompetanse.
 • Veilede elever som måtte ha personlige eller sosiale vansker som har betydning for skolearbeidet.
 • Videreformidle kontakt med helsesøster.
 • Samarbeide med eleven, foresatte, lærere, helsesøster, PPT, OT og andre for å løse eventuelle problemer.
 • Tilrettelegging overfor enkeltelever. For eksempel lengre tid på prøver, bruk av særskilte hjelpemidler og lignende.

Rådgiverne:

Sosialpedagogisk rådgiver:

 
Tom Erik Henden
Sos.ped. rådgiver. Lærer idrettsfag.
Elisabeth Aavik
Sos.ped. rådgiver. Lærer realfag
92 40 80 17

 

Yrkes- og utdanningsveileder:

Marte Torvik
Lærer. Trener skyting
98 46 70 61

 

Rådgiverne har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevenes sosiale, helsemessige eller andre forhold av privat karakter. Hvis rådgiver mener at en elev er tjent med at slik informasjon bringes videre, vil dette kun skje når elevens og eventuelt foresattes tillatelse foreligger


Oppfølgingstjenesten

Ved alle videregående skoler finnes det en oppfølgingstjeneste (OT) som har ansvar for ungdom som ikke har startet videregående opplæring, eller som har sluttet underveis.
OT kan gi deg råd og rettledning, hjelpe deg å søke opplæring, arbeid eller annen sysselsetting.
OT er for unge mellom 16 og 21 år, eventuelt med foresatte, altså de med rett til videregående opplæring – som:

 • ikke har søkt videregående skole, eller læreplass.
 • ikke har tatt i mot skole- eller læreplass.
 • avbrutt skolegang eller opplæring.
 • ikke er i varig arbeid.
 • har tapt retten på grunn av bortvisning eller heving av kontrakt.

OT gir rettledning og råd, og kan ut fra dine behov og interesser hjelpe deg med planene dine om opplæring eller arbeid.

 • Informasjon om opplæring og om arbeidsmarkedet
 • Utdannings- og yrkesorientering
 • Hjelp til å skaffe praksisplass eller arbeid
 • Råd og hjelp til å søke opplæring

Velkommen til Elevhjelpa!

‒ Skolehelsetjenesten og elevtjenesten

Trenger du noen å prate med? Terskelen for å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg skal være lav.

Denne bestillingstjenesten skal være til hjelp slik at vi kan kontaktes på en rask og enkel måte. Alle som kan hjelpe deg har taushetsplikt.

Sist oppdatert 19.08.2020