Elevtjenesten

Samtale

Idrettsmedisinsk team består av helsesykepleier og fysioterapeut.
Time til fysioterapeut koster 200 kroner, og bestilles i skolens ekspedisjon.
Helsesykepleier har drop-in, men du kan gjerne sende en melding for å avtale tid. Besøk hos helsesykepleier koster ingenting.

Elevene bruker elevhjelpa.no for å ta kontakt med helsesykepleier.

Helseteamet bruker helsekontoret ved siden av testlabben.

 Tilgjengelighet:

 • Fysioterapeut
  Tirsdag 12.00 - 14.00
  Torsdag 08.30 - 10.00
 • Helsesykepleier
  Torsdag kl. 9.00-15.00
  Oddetallsuker: Onsdag kl. 9.00-13.30

Fastlege i Meråker

Vi anbefaler elever som bor på hybel å bytte til fastlege i Meråker.
Les om hvorfor her.

Hos helsesykepleier får du en voksen å snakke med når det gjelder spørsmål eller tanker om din fysiske og psykiske helse.

Eksempel på tema:

 • Kosthold
 • Spiseproblematikk
 • Prevensjonsveiledning
 • Seksuelt overførbare infeksjoner
 • Graviditet
 • Rus
 • Søvn
 • Trivsel/mistrivsel
 • Stress

Dette er bare eksempler på tema, man kan ta opp hva som helst. Ingen spørsmål eller tema er for lite eller stort. Helsesykepleier har taushetsplikt!
Helsesykepleier samarbeider også med lærere og trenere, og kan delta i undervisning i enkelte sammenhenger.

Hvis du er usikker på hvor du skal begynne så ta kontakt med helsesykepleier.

Bruk elevhjelpa.no for å ta kontakt.

Informasjon om tilgjengelighet finner du under idrettsmedisinsk team.

Elisabeth Aavik har ansvar for utdannings - og yrkesrådgivning på skolen.

Hun kan snakke med elevene om alt som har med videre valg av fag, utdanning og yrke å gjøre. Det er elevens egne verdier, ambisjoner og interesser som er utgangspunkt når hun gir råd og veiledning.

Elevene bruker elevhjelpa.no for å ta kontakt.

Sosialpedagogisk rådgiving skal hjelpe den enkelte elev til å finne seg til rette i opplæringen. Den skal hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle problemer som kan ha betydning for elevenes opplæring og sosiale forhold på skolen.

Hjelpen kan bestå i å klargjøre problemer og omfanget av dem og avklare hva skolen kan hjelpe til med. Elevene kan også få hjelp til å vurdere om de trenger hjelp utenfor skolen. Da kan rådgiveren bistå med å finne de rette hjelpeinstansene og få kontakt med disse.

Dette fagfeltet har sterke berøringspunkter med læringsmiljøfeltet og arbeidsområder knyttet både til PP-tjenesten og skolehelsetjenesten.

Elevene bruker elevhjelpa.no for å ta kontakt.

Vi som jobber med spesialpedagogikk og tilrettelegging vil hjelpe elevene slik at de får tilretteleggingen de har behov for innenfor den ordinære opplæringen og spesialundervisningen.

Ordinær opplæring

Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, lærlinger, lærekandidater og voksne, Opplæringsloven §1-3.

Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Tilpasset opplæring er tilrettelegging som skolen gjør for å sikre at alle elever får best mulig utbytte av den ordinære opplæringen. Skolen kan tilpasse opplæringen gjennom; arbeidsformer, pedagogiske metoder, læremidler, hjelpemidler, læringsmiljø, læreplaner og vurdering.

Spesialundervisning

Spesialundervisning er en individuell rett eleven har hvis han eller hun ikke har utbytte av den ordinære opplæring, Opplæringsloven § 5-1.

Elever som har behov for tilrettelegging utover det ordinære tilbudet, har rett på spesialundervisning etter vurdering av PPT.

Elevene bruker elevhjelpa.no for å ta kontakt.

PPT er en rådgivingstjeneste som gir rettledning til hjemmet, eleven, lærlingen, skole eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring.

Henvising til PP-tjenesten skal alltid skje i samråd med den det gjelder og eventuelt foresatte. Er du over 15 år, kan du selv oppsøke tjenesten. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.

PPT skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Lærlinger og lærekandidater har samme tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i de videregående skolene.

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

 Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg hvis du

 • ikke har søkt videregående opplæring
 • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
 • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
 • ikke er i arbeid
 • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanseyrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Taushetsplikt

Alle har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevenes sosiale, helsemessige eller andre forhold av privat karakter. Hvis den ansatte mener at en elev er tjent med at slik informasjon bringes videre, vil dette kun skje når elevens og eventuelt foresattes tillatelse foreligger.

Fastlege i Meråker

Vi anbefaler elever som bor på hybel å bytte til fastlege i Meråker.
Les om hvorfor her.

Velkommen til Elevhjelpa!

‒ Skolehelsetjenesten og elevtjenesten

Trenger du noen å prate med? Terskelen for å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg skal være lav.

Denne bestillingstjenesten skal være til hjelp slik at vi kan kontaktes på en rask og enkel måte. Alle som kan hjelpe deg har taushetsplikt.

Skjermbilde fra elevhjelpa.no

Sist oppdatert 04.10.2021